LAPSEHOIUTEENUS toetab puudega lapse vanema toimetulekut või töötamist ning tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse. Lapsevanema asemel tegeleb puudega lapsega individuaalselt lapsehoidja väljaõppega isik.

Teenust on õigus saada puudega lastel, kelle elukohana rahvastikuregistris on registreeritud Mustvee valda. Lapsehoiuteenust osutatakse kuni 18-aastasele raske ja sügava puudega lapsele. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis osutatakse teenust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni või õppeaasta lõpuni, eeldusel, et raske ja sügava puudega lapse hooldusteenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis ning lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega.

 

Lapsehoiuteenuse saamiseks esitab raske või sügava puudega lapse vanem või eestkostja järgmised dokumendid:

  • Sotsiaalteenuse taotlus (RTF)
  • Lapse rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul)
  • SA Innove Rajaleidja otsus (selle olemasolul)
  • Erinevate spetsialistide arvamused

Lastekaitse spetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse teenusevajaduse, ning teeb vallavalitsusele ettepaneku teenusele määramise või määramisest keeldumise kohta. Mustvee Vallavalitsus langetab otsuse teenuse määramise või määramisest keeldumise osas.

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas