Seadustamata ehitiste registrisse kandmine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt korrastatakse ehitisregistri andmed 2020. aasta 1. jaanuariks.
 
-Ehitisregistri andmete korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata hooned.
 
-Hoone ehitisregistrisse kandmisel võetakse aluseks ajakohased ortofotod. Ortofotodelt saadud andmeid võrreldakse olemasolevate ehitisregistri andmetega ning selgitatakse välja edasise kontrolli vajadus.
 
-Kohalik omavalitsus kontrollib seni ehitisregistrisse kandmata ehitisi lähtudes kontrollil korrakaitseseaduses ja ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest.
 
-Kontrollimise käigus selgitatakse välja ka ehitise ehitamise aeg. Kui kinnisasja omanik ei esita piisavaid tõendeid ehitamise aja kohta, siis eeldatakse, et ehitis on ehitatud pärast ehitusseaduse jõustumist. Kontrolli tulemusel otsustab omavalitsus täiendavate riikliku järelevalve meetmete rakendamise või täiendavate andmete kogumise vajaduse.
 
-Enne 2003. aasta 1.jaanuari ehitatud ehitisele võib anda kasutusloa või lugeda ehitise kasutamine teavitatuks vastavalt ehitusseadustiku lisas 2 sätestatule.
 
-Pärast 2003. aasta 1.jaanuari ehitatud ehitisele võib anda ehitus- või kasutusloa lähtudes ehitusseadustiku lisas 1 või 2 sätestatule. Ehitis peab vastama ehitusseadustiku §11 lõikes 2 ja §-s 12 sätestatud nõuetele. Kui ehitise ehitamise ajal oli nõutav detailplaneering, siis tuleb see koostada. Ehitise ohutuse hindamisel võetakse aluseks ehitusprojekt. Ehitusprojekti puudumisel tehakse ehitise ohutuse hindamiseks ehitise audit. Ehitise auditi tellib omanik. Kui auditi tulemusel selgub ehitise ümberehitamise, lammutamise või muu selline vajadus, teeb kohalik omavalitsus ettekirjutuse ehitise nõuetega vastavusse viimiseks. Ehitise omaniku nimetatud kohustuse täitmiseks sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele isikule 10 000.- eurot ja juriidilisele isikule 100 000.- eurot.
 
-Enne 1. juulit 2015 ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500.- eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.
 
Kui ehitisregistrisse kandmata ehitisele on antud ehitamiseks või kasutamiseks õiguslik alus, siis kantakse ehitis ehitisregistrisse tasuta- Andmete esitamise teatise alusel (blanketi leiab https://www.mkm.ee/et/ehitisregister).