ROBI KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 16.07.2020 korraldusega nr 435 võeti vastu Omedu külas asuva Robi kinnistu detailplaneering ning suunati see avalikule väljapanekule.  Mustvee vallas Omedu külas asuva Robi kinnistu (registriosa nr 2419935, katastritunnus 65701:002:0489, sihtotstarve maatulundusmaa, üldpindala 6132 m²) detailplaneeringu eesmärk on määrata Robi katastriüksusele elamule ehitusõigus, mis võimaldaks ehitada alale ühepereelamu. Planeeringuga soovitakse luua piirkonda sobiv planeeringulahendus, mis koondab hoonestuse krundi lõunaserva, säilitades krundi põhjapoolsel alal vaated Peipsi järvele. Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringu juhtotstarbega, mille järgselt on nimetatud ala ette nähtud hooajaliste elamute ning puhke- ja virgestusrajatistega parkmetsaks. Planeeringuala suurus on 6132 m2. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Andreas Tooming ja planeeringu koostaja Kobras AS (registrikood 10171636).

 

Olemasoleva Robi katastriüksuse piire detailplaneering ei muuda. Seni hoonestamata maaüksusele on kavandatud kuni 3 hoonet (üks elamu ja kuni kaks abihoonet) suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 300 m². Hoone suurimaks lubatud absoluutkõrguseks on määratud 39,5 m.

 

Omedu külas asuval 6132 m² suurusel maatulundusmaa sihtotstarbega Robi katastriüksusel koostatav detailplaneering on kehtivat Kasepää Vallavolikogu 30.08.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kasepää valla üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek vähendada Peipsi järve kalda ehituskeeluvööndit Robi maaüksusel 100 meetrilt 50 meetrile, et võimaldada Robi maaüksusele hoonete rajamist. Ehituskeeluvööndi vähendamise põhjuseks on järgida olemasoleva asustuse väljakujunenud mustrit. Väljakujunenud Omedu küla ehitusjoon on Peipsi järvest keskmiselt (arvestatud on küla hoonestuse kaugust veepiirist matemaatilist keskmist kasutades) ca 50 meetri kaugusel.

 

Detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju tegevuse ala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

 

Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga, Keskkonnaametiga, Veeteede Ametiga, Kaitseministeeriumiga, Politsei- ja Piirivalveametiga, Muinsuskaitseametiga, Põllumajandusametiga ning planeeringu koostamisse on kaasatud puudutatud kinnistute omanikud.

 

Detailplaneering on avalik väljapanekul 5. august 2020 kuni 6. september 2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee valla kodulehel, Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn) ning Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää küla).

 

Vastavalt planeerimisseadusele on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mustvee Vallavalitsusse (Tartu tn 28, Mustvee linn) või saata elektronpostile info@mustvee.ee.