Konkurss lasteakaitse spetsialisti ametikohale

26.09.18

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse

lastekaitse spetsialisti ametikohale

 

Lastekaitse spetsialisti peamised tööülesanded:

 • abivajajate informeerimine ja nõustamine lastekaitse- ja sotsiaalvaldkonnaalastes küsimustes;
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) igapäevaseks tööks vajaminevate andmete sisestamine ja menetlemine;
 • abivajavast lapsest teada saamisel lapse ja pere abivajaduse hindamine ja abistamiseks meetmete pakkumine läbi juhtumikorralduse;
 • vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine, vanema hooldusõiguse piiramise ja taastamise algatamine, vastavate dokumentide koostamine;
 • perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine läbi juhtumikorralduse;
 • arvamuste andmine kohtule alaealist puudutavas asjas ja valla esindamine kohtuistungitel, vajadusel kohtumäärusest tulenevate kohustuste täitmine või täitmise jälgimine;
 • lapsi puudutavate vanemate vaheliste vaidluste lahendamisele kaasa aitamine, lapse elukorraldust puudutavate ja hooldusõiguse teostamisega seonduvate küsimuste lahendamine;
 • lapse õigusi ja heaolu tagavate programmide ja projektide väljatöötamine.

Kandidaadilt eeldame:

 • Erialast ettevalmistust ja kõrgharidust;
 • Vähemalt 2-aastast töökogemust haridus- või sotsiaalvaldkonnas;
 • Eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • Vene keele valdamist suhtlustasandil;
 • Oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • Oma töövaldkonna õigusaktide tundmist ja oskust neid rakendada;
 • Head suhtlemis- ja väljendusoskust;
 • B-kategooria autojuhilubade olemasolu.

Pakume:

 • Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • Võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;
 • Toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • CV
 • motivatsioonikiri
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Ametisse asumise aeg: november 2018

Asukoht: Tartu 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond

Kandideerimistähtaeg: 10. oktoober 2018

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile info@mustvee.ee

Lisainformatsioon: Tiina Tuur, tel 58378601, e-post: tiina.tuur@mustvee.ee

 

Toimetaja: KRISTA PINT

Konkurss arendusnõuniku ametikohale

26.09.18

Avalik konkurss Mustvee Vallavalitsuse

arendusnõuniku ametikohale

(ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks)

 

Ametikoha põhiülesanded:

 • Arengukavade ja teiste strateegiliste dokumentide väljatöötamine ja koostamise korraldamine;
 • Projektitaotluste koostamise koordineerimine, projektide tutvustamine;
 • Valla osalusega siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööprojektide koordineerimine (sh koostöö sõpruslinnade ja koostööorganisatsioonidega);
 • Välisvahenditest rahastatavate projektide koostamine, juhtimine ja aruandlus;
 • Valla esindajana osalemine arengudokumentide menetluses ja oma valdkonna koostöövõrgustikes;
 • Valdkonna koostöövõrgustike tegevuse koordineerimine;
 • E-teenuste ja selle valdkonnaga seotud projektide arendamine;
 • Hallatavate asutuste nõustamine projektitaotluste koostamisel;
 • Turismimajanduse arengu ja turismialase teabe levitamise koordineerimine.

Kandidaadilt eeldame:

 • Kõrgharidust;
 • Vähemalt 3-aastast töökogemust teenistuskoha valdkonnas;
 • Projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi;
 • Teadmisi strateegilisest planeerimisest ja arengukavade koostamisest;
 • Eesti ja inglise keele valdamist kõrgtasemel;
 • Oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • Head suhtlemis- ja väljendusoskust.

Pakume:

 • Motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
 • Võimalust panustada uue omavalitsuse arendamisse;
 • Toredat töökollektiivi.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:

 • CV
 • motivatsioonikiri koos palgasooviga

Tööle asumise aeg: november 2018

Asukoht: Mustvee vallavalitsus, Mustvee linn

Kandideerimistähtaeg: 10. oktoober 2018

Dokumendid palume esitada e-posti aadressile info@mustvee.ee

Lisainformatsioon: Katrin Rajamäe, katrin@mustvee.ee, 513 8333.

 

Toimetaja: KRISTA PINT