Euroopa Parlamendi valimised

President on uue valitsuse ametisse kinnitanud, seega võib öelda, et Riigikogu valimised on edukalt lõppenud. Oma kõnes Riigikogu ees on president Kaljulaid rohkem kui korra öelnud, et valimised olid ausad ja läbipaistvad. Kindlasti on suur töö ausate ja läbipaistvate valimiste korraldamistega ära tehtud valimisjaoskondades. Tänan kõiki valimisjaoskondade esimehi, aseesimehi ja liikmeid meeldiva koostöö eest Riigikogu valimiste korraldamisel meie vallas ja loodan, et te saame sama soojaga oma panuse anda Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimisesse.

Valimisjaoskondade arv on jäänud Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks samaks, küll aga on eelhääletamise päevadel antud rohkematele valimisjaoskondadele õigus korraldada hääletamist väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:

1) valimisjaoskond nr 1 - Võidu tn 9, Avinurme alevik        - esimees Aivar Parfojev;

2) valimisjaoskond nr 2 - Ulvi rahvamaja, Ulvi küla            - esimees Klaarika Klemm;

3) valimisjaoskond nr 3 - Sõpruse tn 105, Kasepää küla      - esimees Antonina Kašnikova ;

4) valimisjaoskond nr 4 - Jõe tn 1, Lohusuu alevik              - esimees Kaire Kivi;

5) valimisjaoskond nr 5 - Tartu tn 12, Mustvee linn             - esimees Veera Aganitš;

6) valimisjaoskond nr 6 - Kääpa keskus 5, Kääpa küla        - esimees Ene Uuna;

7) valimisjaoskond nr 7 - Lossi, Voore küla                         - esimees Kaie Mikko.

Avinurme, Ulvi, Kasepää, Lohusuu, Mustvee ja Voore jaoskondades saab hääletada eelhääletamise päevadel, s.o 20.-22. mail ka väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda. Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamine on mõeldud valijatele, kellel pole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäeval hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas. 

Euroopa Parlamendi valimistel saavad hääletada valimispäevaks 18-aastaseks saanud Eesti kodanikud ja Eesti kodakondsust mitteomavad Euroopa Liidu kodanikud, kelle püsiv elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Eestis ja kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud. Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Siseministeerium on hiljemalt 6. maiks 2019 saatnud kõikidele valijatele valijakaardi. Kui valija on eelnevatel aastatel andnud nõusoleku elektroonilise valijakaardi saatmiseks ega ole esitanud teistsugust tahteavaldust, siis edastatakse talle valijakaart ka Euroopa Parlamendi valimiste ajal elektrooniliselt. Valija, kes hiljemalt 11. maiks 2019 ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on valijakaardil vigu, võivad olukorra selgitamiseks või andmete parandamiseks pöörduda vallasekretäri poole.

Hääletama minnes ei pea valijakaarti kaasa võtma. Valijakaart annab valijale kindluse selle kohta, et ta on kantud valijate nimekirja ning teabe, millises valimisjaoskonnas ta hääletada saab. Samuti on valijakaardil kontaktandmed, kust saada infot hääletamise korraldamise kohta ning kutsuda jaoskonnakomisjoni kodus hääletamiseks.

Kui isik muudab rahvastikuregistris oma elu- ja viibimiskoha andmeid pärast 26. aprilli 2019, siis tema uued aadressiandmed valijate nimekirjade koostamisel arvesse ei lähe ning isik saab valida vastavalt enne 26. aprilli 2019 rahvastikuregistrisse kantud elukoha- ja viibimisaadressile.

Hääletamise võimalused on varasemate valimistega sarnased: toimub eelhääletamine, elektrooniline hääletamine, asukohas hääletamine, kodus hääletamine ning valimispäeval hääletamine.

Eelhääletamine toimub järgmiselt:

perioodil 11. - 16. mai 2019 vähemalt kahel päeval välisesinduses;

perioodil 16. - 19. mai 2019 maakonnakeskustes (Jõgeva valla valimisjaoskond nr 1, Aia tn 6, Jõgeva);

perioodil 20. – 22 mai 2019 Mustvee valla valimisjaoskondades.

Eelhääletamise päevadel toimub hääletamine kell 12:00-20:00.

Eelhääletamise ajal lisaks väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamist toimub ka asukohas ning viibimiskohas hääletamine. 20.-22. mail 2019 saavad oma asu- ja viibimiskohas hääletada need isikud, kes mingil põhjusel ei saa valimispäeval olla  oma kodusel  ehk rahvastikuregistrijärgsel aadressil (on haiglas, lähedaste kodus, hoolekoduteenusel jms). Seega Avinurme Hooldekodus, Kääpa  Hooldekeskuses ja Mustvee Taastus- ja Hooldusravi Haiglas teenusel viibivad hääleõiguslikud isikud saava hääletada ainult eelhääletamise ajal. Hoolekandeasutuses viibijad, kes ei saa ise valimisjaoskonna hääletamisruumi minna, kuid soovivad hääletada, peavad hääletamise soovist andma teada asutuse juhtkonnale, kes koostöös jaoskonnakomisjoniga korraldab hääletamisprotseduuride tegemise hääletaja viibimiskohas.

Need valijad, kes asuvad lähedaste juures ja ei saa ise tervislikel või muul põhjustel valimisjaoskonda minna, peavad väljaspool elukohta hääletamist korraldavale jaoskonnakomisjonile või vallasekretärile esitama kirjaliku taotluse asukohas hääletamiseks.

Valimispäeval, s.o 26. mail 2019 asukohas hääletada ei saa.

Seevastu kodus hääletamist korraldatakse ainult valimispäeval (26. mail 2019). Kodus hääletamiseks tuleb eelnevalt, kuid hiljemalt 26. mail 2019 kella 14:00ks esitada kas vallasekretärile või oma valimisjaoskonna jaoskonnakomisjonile kirjalik põhjendatud taotlus või taotleda hääletuskast koju 26. mail 2019 kella 9:00st kuni 14:00ni jaoskonnakomisjoni telefonile helistades.

Elektrooniline hääletamine toimub 16.-22. mai 2019. Elektrooniline hääletamine algab 16. mail kell 9:00 ja lõpeb  22. mail kell 18:00.

 

Valimispäeval, s.o 26. mail 2019 saab valija hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Valimisega seotud informatsiooni on võimalik küsida Mustvee vallasekretärilt või riigi valimisteenistuselt (tel 631 6633, e‑post info@valimised.ee)

Oma elukoha- ja valimisega seotud andmeid saab kontrollida rahvastikuregistrist Internetis portaali eesti.ee kaudu ID-kaardi või mobiil-IDga sisse logides või taotleda andmeid Mustvee Vallavalitsuselt (sekretär-registripidaja Tiina Piigats, tel 772 6100, e-post tiina.piigats@mustvee.ee  või info@mustvee.ee ).

Euroopa Parlamendi valimiste korraldamisel jaoskonnakomisjonidelt üle antud hääletussedelid loeb üle ja kontrollib valimistulemusi Mustvee valla valimiskomisjon (häältelugemiskomisjon). Häältelugemiskomisjon loeb hääled üle 27. mail 2019 alates kella 10:00st. Valimiskomisjon tegutseb Mustvee Vallavalitsuse haldushoones aadressil Tartu 28, Mustvee linn, Jõgeva maakond.

Daisy Utsar

Mustvee vallasekretär

Mustvee valla valimisjuht

556 83 418, 332 3663