AS Emajõe Veevärk teatab veeteenuse hindade langetamisest oma tegevuspiirkonnas alates 01.07.2023.a.

Käesolevaga teavitab AS Emajõe Veevärk oma Kliente uutest veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hindadest, lähtuvalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 . Veeteenuse hinna kehtestamine. Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 16.05.2023 otsusega nr 9-3/2023-018 ja hakkavad kehtima alates 01.07.2023.a. (hinnad ühe m3 kohta eurodes).

Arvesse on võetud elektrienergia kulu vähenemist veeteenuse hinnas tingituna elektrienergia hinnalangusest turul ning järelevalvetasu muutumisest.

AS Emajõe Veevärk

Teade veeteenuse hindade muutusest alates 01.09.2022 AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkondades.

Teade veeteenuse hindade muutusest alates 01.09.2022 AS Emajõe Veevärk tegevuspiirkondades.

Tulenevalt Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 141 . Veeteenuse hinna kehtestamine, teatab AS Emajõe Veevärk, et alates 01.09.2022 hakkavad kehtima uued hinnad vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest.

Konkurentsiameti otsusega 13.07.2022 nr 9-3/2022-018 on kooskõlastatud AS Emajõe Veevärk uued veeteenuse hinnad (ühe m3 kohta eurodes) alljärgnevalt:

Võttes arvesse elektrienergia hindade suurt kõikumist viimase aasta jooksul, viimaste kuude kasvutrendi ja tuleviku prognoosimatust on Konkurentsiamet kooskõlastanud AS Emajõe Veevärk hinnataotluse. Hinnataotlus oli vajalik, sest kehtiv hind ei vastanud enam ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 2 sätestatud alustele. Kuna pool aastat tagasi veeteenuse hinnataotluse koostamise ajal oli elektribörsi Nord Pool 6 kuu keskmine börsihind (98,72 EUR/MWh) võrreldes tänasega madalam siis hetkel kehtivas veehinnas on elektrikulu endiselt alahinnatud. Lisaks lülitab AS Emajõe Veevärk veeteenuse hinda Konkurentsiameti järelevalvetasu tulenevalt ÜVVKS § 1 lg 12 mille määr on 0,2% veeteenuse müügitulult ning see kohustus tuleb vee ettevõtjal tasuda iga aastaselt riigieelarvesse konkurentsiseaduses sätestatud alustel ja korras. Pärast uue veehinna kehtestamist 2022 veebruaris on elektrihind kõigil kuudel püsinud kõrgemana kui see oli veehinna taotluse ajal veehinnas Konkurentsiameti poolt lubatud. Kuna elektrikulu moodustab AS Emajõe Veevärk kogukuludest ligikaudu 25% siis antud sisendi kallinemine toob paratamatult kaasa ka veehinna kallinemise, kuna meil on kohustus tagada elutähtsa teenuse jätkusuutlikkus siis ei ole võimalik elektrikulu suurenemist katta investeeringute raha arvelt. Arvestades, et elanik tarbib keskmiselt 70 liitrit ööpäevas ehk 2,2 kuupmeetrit kuus siis kulu suurenemine pärast hinnatõusu inimese kohta on 0,64 eurot koos käibemaksuga. Kui Tartu maakonnas oli 2020. aasta andmetel leibkonnaliikme sissetulek 842 eurot siis uute hindade alusel kujunev kulu leibkonnaliikme kohta on 9,26 eurot ehk 1,10% leibkonnaliikme sissetulekust. Eestis aktsepteeritakse kulu kuni 2,5% ja Euroopas kuni 4%. AS Emajõe Veevärk

AS Emajõe Veevärk osutab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenust Mustvee vallas Avinurme alevikus, Kasepää, Kääpa, Kükita, Raja, Tiheda, Ulvi ja Voore külades

20.01.22

Veeteenuse osutamiseks tuleb sõlmida 2 lepingut: liitumisleping ja teenuste osutamise ehk tarbimisleping. Liitumislepinguga määratakse kindlaks konkreetse kinnistu liitumispunktid ja piiritletakse vee-ettevõtja ning kinnistu omaniku vastutusala piir, tarbimislepingus kirjeldatakse kõik tarbimisega seotud tingimused (kes veeteenuse eest maksab, kuhu saadetakse arved jms).

Lähtuvalt seadusandlusest sõlmib AS Emajõe Veevärk lepingud ainult kinnistu omaniku või omaniku poolt volitatud esindajaga. Korteriühistuid esindab lepingu sõlmimisel juhatuse liige või volitatud esindaja. Lepingute vormistamiseks on kõige kiirem võimalus meie iseteeninduskeskkonnas: https://iseteenindus.evv.ee/register. (Iseteenindusse saab konto luua ID-kaardi või mobiil-ID abil ning tulevikus on sealt leitavad kõik Kliendiga seotud lepingud, arved ja tarbimisinfo).

Üldine info liitumisprotsessi kohta on kättesaadav nii eesti kui vene keeles ka AS-i Emajõe Veevärk kodulehelt.

Eesti keeles: https://www.evv.ee/kliendile/liitumine-2/

Vene keeles: https://www.evv.ee/ru/kliendile/liitumine-2/

Sealsamas on võimalik ära esitada ka nõutud liitumistaotlus:  https://www.evv.ee/kliendile/liitumine/.

Liitumistaotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul. Seejärel väljastatakse liitumisleping, teenuste osutamise leping ja paigaldatakse veearvesti. Veeteenuste tarbimine ilma veearvestita ei ole lubatud.

AS Emajõe Veevärk veeteenuste hinnakiri https://www.evv.ee/1484-2/

Küsimuste korral võib ühendust võtta tööpäeviti telefonil 7311840 või saata e-kiri aadressile evv@evv.ee.

AS Emajõe Veevärk
Sõbra 56, TARTU
e-post: evv@evv.ee
telefon: +372 731 1840
www.evv.ee