ASENDUSHOOLDUSTEENUS on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

Asendushooldusteenus tagatakse Eesti Rahvastikuregistri andmetel Mustvee vallas elavale kuni 18-aastastele lastele, kelle

  • vanem on surnud,
  • vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja,
  • vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud
  • kes on vanemast eraldatud.

Asendushooldusteenust võib osutada ka lühiajaliselt vanema nõusolekul perioodiliselt või ajutiselt kuni 90 päeva.

Kui asendushoolduse teenust saama õigustatud laps on enne 18-aastaseks saamist asunud õppima ja jätkab õppimist statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis tagab Mustvee vald lapsele asendushooldusteenuse:

  • hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni, kuid mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;
  • õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni;
  • või lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni.

 

Asendushooldusteenuse taotlemine käib koostöös Mustvee valla lastekaitse spetsialistiga.

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus