ELURUUMI TAGAMINE on mõeldud isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama, kuid muus osas on võimeline iseseisvalt toime tulema. Vallavalitsus kehtestab sotsiaaleluruumide kasutamise korra ja kinnitab üürimäärad. Eluruumi tagamise teenust saav isik on kohustatud tasuma lisaks üürile ka eluruumiga kaasnevad kõrvalkulude (vee- ja kanalisatsiooni, elektrienergia, prügiveo, muruniitmise, lumetõrje, maja üldelektri jm) eest.

Eluruumi tagamise teenuse saamiseks esitab inimene sotsiaalteenuse taotluse (RTF). Sotsiaaltöö spetsialist viib läbi inimesega vestluse mille raames hindab inimese abivajadust.

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Mustvee vallas