Mustvee valla üldplaneeringu kehtestamine

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavolikogu 28.09.2022 otsusega nr 42 kehtestati Mustvee valla üldplaneering. Mustvee valla üldplaneering kehtib otsuse kohaselt alates 01.10.2022.

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63.  Üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad ühinenud Mustvee valla sotsiaal-majandusliku, kultuuriliste kui ka looduskeskkonna arenguvajadustele ja laiematele suundumustele. Üldplaneering on koostatud kogu valla territooriumi kohta.

Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet ja ettevõtluse võimalused valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuste – Mustvee linna, Avinurme ja Lohusuu alevike ning Voore ja Kääpa külade – arengut. Üldplaneering keskendus ühelt poolt teemadele, mis on olulised käesolevates koostatavates üldplaneeringutes – nt taastuvenergeetika. Teisalt käsitleti ka Mustvee valla kontekstis olulisi teemasid – nt üleujutusohu vältimine, paadikanalite seadustamine, maaparandussüsteemide toimimine.  Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.  KSH poolt tehtud ettepanekud viidi planeeringusse.

Üldplaneeringuga ei tehta ettepanekuid Jõgeva maakonnaplaneeringu 2030+ ja Ida-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ muutmiseks.

Üldplaneeringu dokumendid: