TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS  on inimesele, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab järelevalvet ja abi igal ööpäeval oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Teenus on toetava iseloomuga, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt elada edasi oma kodus. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava ja hooldaja nõusolekul.

Hooldajale makstakse hooldajatoetust.

Üldjuhul ei määrata hooldajaks isikut, kes on hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega (abikaasa, vanem, täisealine laps) või kellele on määratud sügav või raske puue.

Hooldajaks määramist taotlev isik esitab Mustvee Vallavalitsusele taotluse, mille alusel vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist külastab hooldust vajava puudega isiku kodu. Kodukülastuse käigus viiakse läbi hooldusvajaduse hindamine ja täidetakse kõrvalabi vajaduse hindamisleht, mille põhjal selgitatakse välja hooldust vajava isiku abivajadus.

Sotsiaaltöö spetsialist esitab vallavalitsusele ettepaneku hoolduse määramise või määramisest keeldumise kohta. Mustvee Vallavalitsus langetab otsuse teenuse osas. Hoolduse seadmisest või hooldaja määramisest keeldumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult.

Hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse taotlemiseks esitada sotsiaalteenuse taotlus (RTF)

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus

Perekonnaseadus