« Tagasi

TARTU MNT 62C KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 02.07.2020 korraldusega nr 396 võeti vastu Mustvee vallas Kükita külas asuva Tartu mnt 62c kinnistu (registriosa nr 1573635,  katastritunnus 65701:001:0006, sihtotstarve maatulundusmaa, üldpindala 5692 m²) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on muuta eelnimetatud katastriüksuse maakasutuse sihtotstarvet elamu- ja ärimaaks ning määrata ehitusõigus uute hoonete ehitamiseks ja vajadusel olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on 5692 m2. Detailplaneeringu koostaja on Terav Kera OÜ (registrikood 11319822).

 

Kükita külas asuval 5692 m² suurusel maatulundusmaa sihtotstarbega Tartu mnt 62c katastriüksusel koostatav detailplaneering on kooskõlas Kasepää Vallavolikogu 30.08.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kasepää valla üldplaneeringuga. Olemasoleva Tartu mnt 62c katastriüksuse piire detailplaneering ei muuda. Maaüksusele on kavandatud kuni neli hoonet (üks üksikelamu, elamu abihoone, kaubandushoone ja muu laohoone) suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 1000 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on määratud 8,5 m maapinnast ning lubatud korruste arv on kaks.

Arvestades planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimusi ja maakasutust, kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei avalda olemasolevatele kinnistutele detailplaneeringu kohane maa sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringu elluviimisel paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse välisilme. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 21.07.2020 kuni 04.08.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn) E-R 9-16.00 või Mustvee valla kodulehel.

 

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mustvee Vallavalitsusse (Tartu tn 28, Mustvee linn) või saata elektronpostile info@mustvee.ee.

 

Planeering

Situatsiooniskeem
Illustratiivne vaade
Kontaktvöönd
Olemasolev olukord
Põhijoonis tehnovõrkudega
Seletuskiri

Kooskõlastused

Maanteeameti kooskõlastus
Päästeameti kooskõlastus
 

Korraldus
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja  avalikule väljapanekule suunamine