« Tagasi

TARTU MNT 62C DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavalitsuse 05.11.2020 korraldusega nr 729 kehtestati Mustvee vallas Kükita külas asuva Tartu mnt 62c katastriüksuse (registriosa nr 1573635,  katastritunnus 65701:001:0006, sihtotstarve maatulundusmaa, üldpindala 5692 m²) detailplaneering.

Kükita külas asuval 5692 m² suurusel maatulundusmaa sihtotstarbega Tartu mnt 62c katastriüksusel koostatud detailplaneering on kooskõlas Kasepää Vallavolikogu 30.08.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kasepää valla üldplaneeringuga. Olemasoleva Tartu mnt 62c katastriüksuse piire detailplaneering ei muuda. Maaüksusele on kavandatud kuni neli hoonet (üks üksikelamu, elamu abihoone, kaubandushoone ja muu laohoone) suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 1000 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on määratud 8,5 m maapinnast ning lubatud korruste arv on kaks.

Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele kinnistutele üksikelamu ja abihoonete sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.

Korraldus 05.11.2020 nr 729