« Tagasi

Mustvee valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavolikogu on 13.10.2021.a otsusega nr 57  vastu võtnud Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning suunanud üldplaneeringu avalikule väljapanekule vastavalt PlanS § 87 lg 1-le.
 
Mustvee valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 08.11.2021–12.12.2021.
 
Planeeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee Vallavalitsuse kodulehel:
https://mustveevald.kovtp.ee/mustvee-valla-uldplaneering.

Lisaks on planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:
Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn);
Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää küla);
Avinurme teenuskeskuses (Võidu tn 9, Avinurme alevik);
Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik);
Kääpa teenuspunktis (Siili, Kääpa küla);
Voore teenuspunktis (Lossi, Voore küla).

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63.  Üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaal-majandusliku, kultuuriliste kui ka looduskeskkonna arenguvajadustele ja laiematele suundumustele.

Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet ja ettevõtluse võimalused valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuste – Mustvee linna, Avinurme ja Lohusuu alevike ning Voore ja Kääpa külade – arengut. Üldplaneering keskendub ühelt poolt teemadele, mis on olulised täna koostatavates üldplaneeringutes – nt taastuvenergeetika. Teisalt käsitletakse ka Mustvee valla kontekstis olulisi teemasid – nt üleujutusohu vältimine, paadikanalite seadustamine, maaparandussüsteemide toimimine.  Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris. 

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.  KSH poolt tehtud ettepanekud on viidud planeeringusse. 

Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi e-posti aadressil info@mustvee.ee või Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond, 49603.

Avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumise aja annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.