« Tagasi

Narva tn 31B katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 24.01.2023 korraldusega nr 30 võeti vastu Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Narva tn 31b kinnistu (registriosa nr 1603335,  katastritunnus 48501:001:0080, sihtotstarve elamumaa, üldpindala 818 m²) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja teenindavate abihoonete koostamise eesmärgiks on Narva tn 31b krundil olemasoleva hoone laiendamine üle 33% ning planeeringuga antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on 818 m2. Planeeringu koostaja on LandComposition OÜ (registrikood 12976309).

Detailplaneering on kooskõlastatud Päästeametiga, Politsei- ja Piirivalveametiga ja Transpordiametiga ning planeeringu koostamisse on kaasatud puudutatud kinnistute omanikud, kes seni planeeringulahenduse kohta arvamust avaldanud ei ole. Planeeringu elluviimisega ei kaasne Mustvee Vallavalitsusele kohustusi avalikult kasutatava tee ja haljastuse, välisvalgustuse ja tehnovõrkude väljaehitamiseks ning selle planeeringu elluviimine ei avalda olulist mõju planeeringuala ja selle lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ning looduskeskkonnale.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 13.02.2023 kuni 28.02.2023. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn) E-R 8-16.00 või Mustvee valla veebilehel.

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mustvee Vallavalitsusele (Tartu tn 28, Mustvee linn) või saata elektronpostile info@mustvee.ee.