JÄRELHOOLDUSTEENUS on mõeldud asendushooldusel kasvanud ja täisealiseks saanud noortele, et toetada õpingute jätkamist ning iseseisvat toimetulekut. Järelhooldusteenus võimaldab muuta asendushoolduselt lahkumise protsessi noore jaoks ladusaks ja ülemineku asendushooldusteenuselt iseseisvasse ellu sujuvaks. Mustvee vald tagab järelhooldusteenuse asendushooldusteenusel viibinud ja täisealiseks saanud noorele, kes pärast asendushooldusteenuse lõppemist jätkab õpinguid järgmisel õppeaastal.

Teenust osutatakse

  • Õpingute lõpetamiseni (nominaalõppeaja mõttes)
  • Õpingute katkestamiseni
  • 25-aastaseks saamiseni

Õppimise all mõeldakse järelhoolduse kontekstis õppimist tasemeõppes (põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes). Oluline on järjepidev õppimine nominaalõppeaja raames.

Mustvee vald tagab teenuse raames noorele

  • sobiva eluaseme (nt üürikorter või –tuba, ühiselamu, isiklik korter, sotsiaalelupind),
  • isiklike kulude katmiseks mõeldud toetuse vähemalt 240 euro ulatuses kuus,
  • muud toetused ja teenused, mida konkreetne noor vajab (nt tugiisikuteenus).

 

Järelhooldusteenuse taotlemine käib koostöös Mustvee valla lastekaitse spetsialistiga

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus