Korraldatud jäätmevedu alates 01.november 2022

2.02.24

Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt.

Alates 1. novembrist 2022 osutab Mustvee vallas korraldatud jäätmeveo teenuseid

Eesti Keskkonnateenused AS

Aadress: Tähe tn 108, Tartu 51013

Telefon (E‒R 9.00‒17.00): 7386700

E-post: tartu@keskkonnateenused.ee  

Klienditugi: https://www.keskkonnateenused.ee//klienditugi/kontakt/

 

Korraldatud jäätmeveo raames viib AS Eesti Keskkonnateenused Mustvee valla kinnistutelt ära:

1) segaolmejäätmed ehk prügi;

segaolmejäätmed ehk prügi; ( määrdunud pakendid, katkised nõud, nuustikud, kasutuskõlbmatud riided, jalanõud ja mänguasjad, hügieenitarbed, mähkmed, kasutatud näomaskid, foolium, küpsetuspaber, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, kassiliiv, tolmuimeja tolmukotid, CD-plaadid, hõõglambipirnid, suitsukonid, jahtunud tuhk, näritud näts, kummist esemed, tühjad pastakad, vildikad jms)
 

2) paberi ja papi;

paberi ja papi; (puhtad ja kuivad pappkastid ja -karbid, paberkotid, ajalehed, ajakirjad, reklaammaterjalid, vihikud, paberist ja kartongist kaustikud, vanad raamatud (ilma kõvade kaanteta), kontoripaber, kileaknata ümbrikud jms)
 

3) biojäätmed (toidujäätmed);

biojäätmed (toidujäätmed); (riknenud toit ja toidujäätmed, riknenud köögi- ja puuviljad, köögi- ja puuviljade koorimisjäägid, liha- ja kalajäätmed, sh kalaluud, muna- ja pähklikoored, pabermassist munarestid, majapidamispaber, kohvipaks, paberfiltrid, paberist teepakid, lõikelilled, ilma potita toataimed jms)
 

4) biojäätmed (aiajäätmed);

biojäätmed (aiajäätmed); (rohi, puulehed, peened oksad jms)
 

5) suurjäätmed;

suurjäätmed; (kasutuskõlbmatu mööbel, kardinapuud, vaibad, kraanikausid, WC-potid, madratsid, spordivahendid, katkised suusad ja kelgud, lapsevankrid jms)
 

6) pakendid.

pakendid. (ilma pandimärgiseta tühjad ja puhtad klaas-, plast-, metall-, paber- ja tetrapakendid)
 

Segaolmejäätmete vedu alustab AS Eesti Keskkonnateenused 1. novembrist 2022, ülejäänud jäätmeliikide veoga alustatakse 1. veebruarist 2023.

Kuni 31. jaanuarini 2023 saab AS-lt Eesti Keskkonnateenused konteinerit osta või rentida soodustingimustel, sest nimetatud kuupäevani konteineri kinnistule kohaletoomise eest tasu ei küsita. Hiljem tuleb konteineri paigaldusteenuse eest tasuda vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

Hinnakiri alates 01.01.2024

Jäätmete liigiti kogumise juhis eesti keeles

Jäätmete liigiti kogumise juhis vene keeles

Mustvee vallas on kõik hoonestatud maaüksused automaatselt liidetud korraldatud jäätmeveo süsteemiga ja jäätmevedu hakkab neil maaüksustel vastavalt veograafikule toimuma sõltumata sellest, kas leping jäätmevedajaga on allkirjastatud või mitte.

Lühiülevaade Mis on kohustuslik - mis vabatahtlik

Segaolmejäätmete ehk prügi regulaarne äravedu peab toimuma igalt hoonestatud kinnistult, mida kasutatakse.

Tiheasustusaladel ja kortermajades on segaolmejäätmete vedu kohustuslik vähemalt üks kord kuus (tiheasustusaladeks Mustvee valla jäätmehoolduseeskirja tähenduses on Mustvee linn, Avinurme alevik, Lohusuu alevik ja Kasepää piirkonna tihedamalt asustatud osa).

Ülejäänud Mustvee valla piirkondades on segaolmejäätmete vedu kohustuslik vähemalt üks kord kvartalis ehk üks kord kolme kuu jooksul.

 

Biojäätmed (st toidu- ja aiajäätmed) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja võimalusel kompostida oma kinnistul. Biojäätmeid ei tohi panna prügikasti.

Toidujäätmeid võib kompostida ainult kinnises loomade ja lindude eest kaitstud kompostris (see ei pea olema poest ostetud, vaid võib olla ka ise tehtud).

Aiajäätmeid (rohi, puulehed, peened oksad jms) on lubatud kompostida ka lahtiselt kompostiaunas, kui see ei asu kaevu hooldusalal või sanitaarkaitsealal ega häiri naabreid.

2023. aastal muutub biolagunevate jäätmete äravedu kohustuslikuks kõigil Mustvee valla tiheasustusaladel asuvatel kinnistutel, kus puudub toidujäätmete nõuetekohane kompostimine.

Kortermajades on kohustuslik segaolmejäätmete, biojäätmete, paberi ja papi ning segapakendite äravedu.

Kõigil ülejäänud juhtudel saab soovitud teenuse AS-lt Eesti Keskkonnateenused tellida. Regulaarse jäätmeveoga on võimalik liituda kohe. 2023. aasta maikuust algavatele jäätmekogumisringidele saab registreeruda pärast seda, kui kogumisringide toimumisajad teatavaks tehakse.

Jäätmete vedu hakkab toimuma ajavahemikus 7.00‒22.00.

 

Vabastus korraldatud jäätmeveost

Jäätmeveost vabastamise, veosageduse vähendamise ja ühismahuti kasutamise lubamise õigust jäätmevedajal ei ole. Selliseid otsuseid saab vormikohase taotluse alusel põhjendatud juhtudel teha Mustvee Vallavalitsus.

 

Taotluste vormid ja selgitused:

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus

Vabastust korraldatud jäätmeveost saab vallavalitsus anda ainult erandlikel juhtudel ‒ siis, kui kinnistut ei kasutata. Suveperioodil kasutusel oleva kinnistu saab vallavalitsus vabastada 1. oktoobrist kuni 30. aprillini. Pikemaajalise vabastuse soovi korral tuleb taotlusele kindlasti lisada dokumendid, mis tõendavad kinnistu aastaringset mittekasutamist. Üheks selliseks dokumendiks on elektritarbimise teatis viimaste aastate kohta – selle dokumendi saab alla laadida veebilehelt https://www.elektrilevi.ee/et/avaleht Elektrilevi iseteenindusse sisenemisel linkide TarbimisajaluguKuutarbimise andmedKuutarbimise PDF fail kaudu. Elektritarbimise teatist on võimalik ka tellida soovitud aadressile, kui helistada Elektrilevi OÜ telefonil 7771545.

 

Jäätmeveosageduse muutmise taotlus

Segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendussagedust saab tiheasustusalal asuval kinnistul vähendada juhul, kui kinnistul toimub biojäätmete nõuetekohane kompostimine ja jäätmevedajale antakse üle pakendijäätmeid.

 

Ühismahuti kasutamise taotlus

Ühismahutit saab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel, kui jäätmevaldajad on omavahel sõlminud ühismahuti kasutamise kirjaliku kokkuleppe ning vähemalt ühel neist on jäätmevedajaga sõlmitud jäätmeveoleping.

Ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti, välja arvatud samale jäätmevaldajale kuuluvatel kõrvutiasetsevatel kinnistutel.

 

Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühine jäätmekava 2018-2023 (https://www.riigiteataja.ee/akt/413092018001)

Mustvee valla jäätmehoolduseeskiri (https://www.riigiteataja.ee/akt/423092021004)

Jäätmeseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/117032023037)

 

Pakendiseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/121092023006)

Toimetaja: JANEK ROMANOVITŠ