Peipsi piirkonna taristute arendamine

Projektiga „Peipsi piirkonna taristute arendamine" rajatakse Jõgevamaale Mustvee linna ja Kasepää piirkonda ühendav kergliiklustee, mis tagab piirkonna elanikele ja turistidele turvalise liikumise jalgsi ja jalgrattaga tugitoimepiirkonna ja tagamaa vahel. Lisaks kohalikele elanikele peatub piirkonnas hooajaliselt inimesi üle Eesti ja kaugemaltki. 

Kergliiklustee annab nii kohalikele, suvikutele, kui turistidele võimaluse turvaliselt aega viita, koolis/lasteaias ja tööl käia ning teenuseid tarbida.

Projekti maksumus on 764 216,10 eurot, millest toetus 649 583,68 ja Mustvee valla omaosalus on 114 632,42.
Kergliiklustee valmib hiljemalt juuni 2020.

Eesti-Vene koostöös investeeritakse Peipsi järve piirkonda 5,2 miljonit eurot

20. juunil 2019 allkirjastasid Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammist 2014-2020 rahastatava ühisprojekti "Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2" toetuslepingu projekti juhtpartner Setomaa Vallavalitsus ja programmi korraldusasutus.

Projekti eesmärgiks on Peipsi järve keskkonnaseisundi parandamine ning veeturismiks arenguvõimaluste loomine.

Ühisprojekti jooksul ehitatakse kaasaegse taristuga sadamad Vasknarva ja Värskasse, jätkatakse sadamate arendamist Luunjas, Räpinas ja Mustvees ning ehitatakse lodjakoja hoone Tartusse. Venemaal Pihkva rajoonis ehitatakse veepuhastusjaam ja sildumiskohad, soetatakse kaater reisijate veoks mandri ja saarte vahel ning jätkatakse Pihkva linna reoveepuhasti rekonstrueerimist.  Projekti raames on kavas õppereisid Eestisse ja Venemaale, samuti korraldatakse töötuba, kus tutvustatakse parimaid praktikaid sadamarajatiste haldamisel ning sadama kasutajatele kvaliteetsete teenuste pakkumisel.

Projektis osalevad Eestist lisaks Setomaa Vallavalitsusele Tartu Linnavalitsus, Luunja, Mustvee, Alutaguse ja Räpina Vallavalitsused. Venemaalt osalevad Pihkva oblasti majandusarengu ja investeerimispoliitika komitee,  Pihkva rajooni administratsioon ning Pihkva linna munitsipaalettevõte „Gorvodokanal".

Projekti algab 1. juulil 2019 ja tegevused lõppevad 31. detsembril 2021.

Projekti kogumaksumus on 5 199 139 eurot, millest 82% ehk 4 256 923 eurot rahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu

Mustvee vald korrastab projekti toel Mustvee jõe suubumiskohas lõunamuuli, millele rajatakse kergliiklustee ja ujuvkai. Tööd teostatakse 2020 aasta jooksul. Projekti Mustvee valla eelarve on 421 820,00 eurot, millest toetusena saame 337 456,00 eurot.
Kontakt: Aive Tamm 5309 0915, aive.tamm@mustvee.ee.

Projekt „Avinurme valla, Lohusuu valla, Kasepää valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisjärgsed tegevused“

Projekti eesmärk on tõhusalt toimiv ühinenud omavalitsus, mis suudab tagada elanikele kvaliteetseid  teenuseid ja kasutada Peipsi piirkonna potentsiaali parema arengu ja konkurentsivõime saavutamiseks.

 

Projektiga kavandatud tegevuste tulemused ja mõju:

1. Välja on töötatud ja rakendatud ühinenud omavalitsuse juhtimismudel ja struktuur ning teenuspiirkondade ja teenuskeskuste toimimise põhimõtted – võimaldab tagada elanikele kvaliteetsemaid teenuseid, suurema mahu juures on võimalik spetsialiseeruda ja kaasata kvalifitseeritud teenistujaid.

2. Toimiv ühistranspordi võrgustik – analüüsi tulemusena töötatakse välja uutel alustel valla õpilasliinid ja ühistranspordi võrk, mis tagaks ühenduse valla keskuse ja teenuskeskustega.

3. Valminud kogukonnakogu statuut lähtuvalt piirkondlikest eripäradest – kohalikel elanikel on senisest suuremad võimalused kohaliku elu küsimustes kaasarääkimisel ja tuleviku planeerimisel.

4. Valminud haridusvõrgu analüüs, töötatud välja haridusteenuse kvaliteedinõuded, mis on aluseks lasteaedade personali palgamäärade ühtlustamiseks – võimaldab tagada kuluefektiivsema ja jätkusuutliku haridusvõrgu, mis on üks olulisemaid probleemkohti ühinenud omavalitsuses.

5. Ühinemisjärgne tugi koordinaatori poolt aitab tagada, et ühinemislepingus kokkulepitud ühinemiseelsed ja –järgsed tegevused saaksid edukalt ellu viidud ning Peipsi piirkonda kui ääremaalisse kanti moodustuks omavalitsus, mis suudab konkureerida teiste Eesti piirkondadega.

 

Projekti kogumaksumus: 30 527 EUR. Toetuse summa: 20 000 EUR.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

 

Lisainfo: Katrin Rajamäe (ühinemiskoordinaator), e-post: katrin@jaek.ee, tel: 513 8333.

 

Mustvee valla haridusvõrgu analüüs ja ühistranspordi analüüs

Projekti raames valmisid 2017. a:

1. Mustvee valla haridusvõrgu analüüs. Töö koostas OÜ Geomedia.

2. Mustvee valla ühistranspordi ja liikuvuse analüüs. Töö teostas OÜ Hendrikson & Ko.