Mittetulundustegevuse toetuse taotlemine

Mittetulundustegevuse toetuse andmise eesmärk on laiendada Mustvee vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, sotsiaali ning külaliikumise võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

 Toetust võivad taotleda ühendused:

  • kes on registreeritud ja tegutsevad Mustvee valla haldusterritooriumil;
  • kes on registreeritud ja tegutsevad põhiliselt väljaspool Mustvee valda, kuid kelle tegevusest saavad Mustvee valla elanikud kasu.

      Taotlus järgmiseks kalendriaastaks toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks.

(TAOTLUSE VORM)

Digiallkirjastatud taotlusi tuleb esitada Mustvee vallavalitsuse e-posti aadressil: info@mustvee.ee või paberkandjal aadressil Tartu 28, Mustvee linn.  

Toetuse taotlusi võetakse erandkorras vastu ka eelarveaasta jooksul, kuid taotluse rahuldamine toimub ainult reservvahendite olemasolul.

Pärast taotluste laekumist vaatab komisjon kõik tähtaegselt laekunud taotlused üle ja teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks. Lõplikud toetuse saajad selguvad peale volikogu poolt eelarve kinnitamist.

Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne toetuse kasutamisele järgneva aasta 31ks jaanuariks.

(ARUANDLUSE VORM)

 

Õigusaktid

Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kord – siin viide lingile