Kuidas vabaneda jäätmetest Mustvee vallas

4/5/23

Mustvee valla territooriumil tekkivad segaolmejäätmed tuleb üle anda Mustvee valla uuele jäätmevedajale, AS-le Eesti Keskkonnateenused (tel 7386700, tartu@keskkonnateenused.ee), kellega peab igal majapidamisel, asutusel ja ettevõttel olema sõlmitud prügiveoleping. Täpsem info on leitav siin.

 

Pandimärgiga tühjad pudelid ja purgid tuleb viia tagasi kauplusse või selle juures olevasse taaratagastuspunkti.

 

Ilma pandimärgita tühjad puhtad pakendid (klaas-, plast-, metall- ja tetrapakend) tuleb viia Mustvee valla territooriumil asuvatesse avalikesse pakendikonteineritesse, mille asukohad on leitavad siin. Kõigil neil, kes eelistavad mugavamat lahendust, on võimalik tellida pakendite äravedu omale koju. Teenuse tellijale saadab AS Eesti Keskkonnateenused pakendiveograafiku ja pakendivedu hakkab toimuma vastavalt sellele iga 28 päeva tagant hinnaga 0,05 eurot. Pakendeid saab jäätmevedajale üle anda läbipaistva 150‒200-liitrise kilekotiga või 240-liitrise või suurema konteineriga. Pakendite kogumiseks sobiva kilekoti ja kleebise konteinerile saab vajadusel tasuta jäätmevedajalt. Kui mingil põhjusel ei ole võimalik pakendimahutit graafikujärgsel veopäeval välja panna, siis tuleks sellest jäätmevedajale kindlasti paar päeva ette teada anda, sest nii ei lisandu arvele tühisõidutasu.

 

Paberi ja papi üleandmiseks AS-le Eesti Keskkonnateenused on kaks võimalust: tellida jäätmevedajalt regulaarne paberivedu iga 28 päeva tagant või osaleda kolm korda aastas (kevadel, suvel ja sügisel) toimuvatel paberikogumisringidel, millest antakse täpsemalt teada Mustvee valla veebilehel ja vallalehes. Üks veokord maksab mõlemal juhul 0,05 eurot.

Paberi ja papi üleandmiseks sobivateks mahutiteks võivad kokkuleppel jäätmevedajaga olla:

  1. konteiner, mis on sinist värvi või paberijäätmeid tähistava kleebisega;
  2. läbipaistev kilekott (vajadusel saab selle tasuta jäätmevedajalt);
  3. pappkast (tingimusel, et see ei saa enne jäätmevedajale üleandmist märjaks).

 

Biolagunevad aia- ja toidujäätmed tuleb võimalusel kompostida oma kinnistul. 2023. aasta jooksul tuleb kõigis Mustvee valla majapidamistes otsustada, kas toidujäätmeid hakatakse oma kinnistul kompostima või tellitakse AS-lt Eesti Keskkonnateenused nende äravedu, sest biolagunevaid jäätmeid ei või panna segaolmejäätmete hulka.

Toidujäätmete kompostimiseks sobib ainult kinnine, lindude ja loomade eest kaitstud komposter. Toidujäätmete äravedu saab toimuda ainult 80- või 140-liitrise konteineriga iga 7, 14 või 28 päeva tagant. Konteineri tühjendus maksab 0,05 eurot ja iga tühjenduse järgselt paigaldab jäätmevedaja konteinerile selle määrdumise vältimiseks tasuta biolaguneva vooderduskoti. Biojäätmed tuleb nii kompostrisse kui ka konteinerisse panna lahtiselt ehk ilma muust materjalist lisanditeta.

 

Kasutuskõlblikke puhtaid ja terveid rõivaid, jalatseid, kodutekstiile ja lauanõusid võtavad vastu:

  • Mustvee Kultuurikeskus (Tartu tn 12, Mustvee linn) esmaspäevast neljapäevani kella 10–15 (tel 55650811);
  • Lohusuu sotsiaaltuba (Avinurme tee 42, Lohusuu alevik) esmaspäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella 9–15 (tel 56996956).

 

Vanarehvid saab tasuta ära anda Mustvee linnas Mart Järve rehvivahetustöökojas (OÜ Revan) aadressil Kastani tn 27 tööpäeviti kella 9‒17 (tel 5178825). Rehve võtab vastu ka Torma prügila, kuid seal on nende üleandmine tasuline.

 

Suurjäätmeid (mööbel, vaibad, kardinapuud, kraanikausid, WC-potid, madratsid jms) saab AS-le Eesti Keskkonnateenused üle anda kolm korda aastas (kevadel, suvel ja sügisel) toimuvatel kogumisringidel. Üks jäätmevaldaja saab ühel kogumisringil suurjäätmeid üle anda kuni 5 m³ ja üks veokord maksab 0,05 eurot. Kogumisringide toimumise aegadest ja neile registreerumise võimalustest antakse täpsemalt teada Mustvee valla veebilehel ja vallalehes.

 

Kõik ülejäänud jäätmed tuleb viia Mustvee valla piirkondlikku jäätmejaama – Torma prügilasse, kus võetakse jäätmeid vastu vastavalt kehtivale hinnakirjale (vt https://tormaprugila.weebly.com), mille järgi tuleb korralikult liigiti kogutud jäätmete eest maksta oluliselt vähem kui sorteerimata ja määrdunud jäätmete eest.

Tasuta võetakse Torma prügilas vastu:

1) elektri- ja elektroonikaseadmeid (kõik juhtmega seadmed, telefonid, elektrilised mänguasjad, taskulambid, suitsuandurid jms) – seda tingimusel, et need seadmed on terved ja komplektsed, st neid ei ole lõhutud ega laiali lammutatud;

2) Mustvee valla elanike ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, värvi-, laki- ja liimijäägid, aegunud ravimid, vanaõli, päevavalguslambid, väetised, mürkkemikaalid jms). Erandiks on asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid, sealhulgas eterniit, mille eest tuleb kõigil tasuda vastavalt prügila hinnakirjale.

Torma prügila on avatud tööpäeviti kella 9–18 ja laupäeviti kella 9–16 (välja arvatud riigipühadel). Vajadusel saab täpsemat infot Torma prügila telefonil 7764789 või meiliaadressil info@tormaprugila.ee

Täiendav info Mustvee Vallavalitsuse keskkonnaspetsialistilt telefonil 5068432. 

 

 

Jäätmemajandus

Jäätmemajandus on osalt lihtne, teisalt aga äärmiselt keeruline valdkond. Mustvee valla jäätmehoolduse ja jäätmekäitluse korraldamisel võetakse arvesse nii Euroopa Liidu poolt välja antud määrusi ja direktiive kui ka Eestis kehtivaid õigusakte. Jäätmete käitlemine parimal võimalikul viisil aitab säästa nii keskkonda kui vähendada kulutusi ja tagada haldusterritooriumil elavate inimeste heaolu.
 
Jäätmeseaduses on püstitatud üleriigilised senise jäätmekäitluse praktika piirangud ja jäätmehoolduse arendamise eesmärgid. Suures plaanis on jäätmeseaduse eesmärk selles, et jäätmeid tekiks võimalikult vähe, et neid ladestataks võimalikult vähe prügilatesse, et neid võimalikult palju sorteeritaks ja et toimuks nende liigiti kogumine. 
 
Jäätmeseaduses on sätestatud, et jäätmehooldust arendatakse valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel. 
 
"Riigi jäätmekava 2014-2020", mis kehtib kuni uue Riigi jäätmekava kehtestamiseni, on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles kirjeldatakse olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava tegevusega ning see on aluseks ka omavalitsuse jäätmekava koostamisel.
 
 
Jäätmehoolduse korraldust reguleerib Mustvee vallas jäätmehoolduseeskiri, mille täitmine on Mustvee valla territooriumil kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning riigi ja kohaliku omavalitsuse hallatavatele asutustele.