Teade detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kohta

Mustvee Linnavolikogu 24.08.2007 otsusega nr 25 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Mustvee linnas Raudtee tn 1b maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maakasutus- ja hoonestustingimuste määramine korterelamu rajamiseks. Planeeringuala suurus oli 1119 m2.

Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 1 punktidele 1 ja 2 võib kehtestatud planeeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või kui planeeritava maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Kõnealust detailplaneeringut ei olnud asutud ellu viima algatamisest alates viie aasta jooksul, lisaks esitasid Raudtee tn 1b kinnistu omanikud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, sest ei soovi detailplaneeringut ellu viia.

Mustvee Vallavalitsus teatab, et arvestades eeltoodut, tunnistas Mustvee Vallavolikogu 24.08.2018.a. otsusega nr 60 kehtetuks Raudtee tn 1b kinnistu detailplaneeringu.