Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

10.03.20

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 26.02.2020 otsusega nr 15 tunnistati kehtetuks Mustvee Linnavolikogu 30.05.2007 otsusega nr 12 kehtestatud Tartu tn 1d kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringust huvitatud Mustvee linn algatas 06.09.2005 Mustvee Linnavolikogu otsusega nr 34 Mustvee vallas Mustvee linnas Tartu tn 1d kinnistu detailplaneering eesmärgiga määrata maakasutus- ja hoonestustingimused kaasaegse infrastruktuuriga hästi planeeritud majutus- ja puhkeala rajamiseks. Eelnimetatud detailplaneeringu kohaselt liidetakse Raudtee tn 2, Raudtee tn 2a ja Tartu tn 1a moodustatava Tartu tn 1d kinnistuga ning eelnimetatud kinnistud kaotavad oma senised piirid ja sihtotstarbe.

Mustvee linn taotles eelnimetatud maaüksuse 30.06.2016 kirjaga nr 16-2.3/582 Mustvee linna munitsipaalomandisse. Mustvee Linnavolikogu 28.02.2012 määrusega nr 1 kehtestatud Mustvee linna üldplaneeringu kohaselt asub Tartu tn 1d maaüksus osaliselt kaubandus ja ärimaal (B) ja haljasala, park (HP) maal. Kehtestatud Tartu tn 1d kinnistu detailplaneeringuga on kavandatud ärimaa sihtotstarbega krunt (10471 m²). Kehtiva linna üldplaneeringu ning Tartu tn 1d kinnistu detailplaneeringu tõttu ei ole Maa-ametil võimalik hetkel nimetatud maaüksust anda valla munitsipaalomandisse taotluses märgitud eesmärgil sotsiaalmaana. Maa-amet on 31.07.2019 kirjaga nr 6-8/18/8638-3 teinud ettepaneku Tartu tn 1d kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Mustvee vallal on koostamisel uus üldplaneering, mille menetluse käigus soovitakse muuta maa juhtotstarvet. Mustvee vald soovib taotleda Tartu tn 1d kinnistu jätkuvalt Mustvee valla munitsipaalomandisse sotsiaalmaana. Maa munitsipaalomandisse saamisel on üheks võimaluseks jätta maa üldkasutatava maana pargialaks või rajada nimetatud maaüksusele Mustvee valla hariduskeskus, kuid selleks tuleb koostada nimetatud alale uus detailplaneering.

Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punktidele 1 ja 2 võib kehtestatud planeeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või kui kohalik omavalitsus või planeeritava maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Tartu tn 1d kinnistu detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, nimetatud detailplaneering ei ole ajakohane ning ei sobi linna üldisesse miljöösse. Samuti soovib detailplaneeringust huvitatud isik, Mustvee vald, Tartu tn 1d kinnistu detailplaneeringu elluviimisest loobuda.

Vallavolikogu otsus

Teade detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kohta

Mustvee Linnavolikogu 24.08.2007 otsusega nr 25 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Mustvee linnas Raudtee tn 1b maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maakasutus- ja hoonestustingimuste määramine korterelamu rajamiseks. Planeeringuala suurus oli 1119 m2.

Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 1 punktidele 1 ja 2 võib kehtestatud planeeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või kui planeeritava maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Kõnealust detailplaneeringut ei olnud asutud ellu viima algatamisest alates viie aasta jooksul, lisaks esitasid Raudtee tn 1b kinnistu omanikud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, sest ei soovi detailplaneeringut ellu viia.

Mustvee Vallavalitsus teatab, et arvestades eeltoodut, tunnistas Mustvee Vallavolikogu 24.08.2018.a. otsusega nr 60 kehtetuks Raudtee tn 1b kinnistu detailplaneeringu.