Teade detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kohta

5.09.18

Mustvee Linnavolikogu 24.08.2007 otsusega nr 25 "Detailplaneeringu kehtestamine" kehtestati Mustvee linnas Raudtee tn 1b maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maakasutus- ja hoonestustingimuste määramine korterelamu rajamiseks. Planeeringuala suurus oli 1119 m2.

Vastavalt planeerimisseaduse § 140 lõikele 1 punktidele 1 ja 2 võib kehtestatud planeeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või kui planeeritava maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Kõnealust detailplaneeringut ei olnud asutud ellu viima algatamisest alates viie aasta jooksul, lisaks esitasid Raudtee tn 1b kinnistu omanikud taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks, sest ei soovi detailplaneeringut ellu viia.

Mustvee Vallavalitsus teatab, et arvestades eeltoodut, tunnistas Mustvee Vallavolikogu 24.08.2018.a. otsusega nr 60 kehtetuks Raudtee tn 1b kinnistu detailplaneeringu.

Toimetaja: KRISTA PINT

UUEOTSARA JA PARIKAENNU MAAÜKSUSTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING

31.08.18

Lohusuu Vallavolikogu 19.12.2006 otsusega nr 20 algatati Lohusuu vallas Tammispää külas asuval Uueotsara katastriüksusel (42002:002:0118) ja Lohusuu Vallavolikogu 23.04.2007 otsusega nr 7 samas asuval Parikaennu katastriüksusel (42002:002:0065) detailplaneering, mille eesmärk  on puhkeala rajamiseks lahenduse koostamine, sh ehitusõiguse määramine hooajaliste majutushoonete (kämpingute) rajamiseks.

Ligikaudu 2,26 ha suurust hoonestamata maa-ala hõlmav ja Lohusuu Vallavolikogu 17.08.2017. a otsusega nr 27 vastu võetud detailplaneering sisaldab kehtiva Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, sest planeeringualale hoonete (kämpingute) rajamiseks on vajalik Peipsi järve ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeringu elluviimisel olulist keskkonnamõju ette näha ei ole. 

17. septembrist kuni 15. oktoobrini 2018 toimub Mustvee Vallavalitsuse  majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn) tööpäeviti kell 9.00-16.00 ja Tammispää külas postkastide juures asuval infotahvlil Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek.

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil soovijatel võimalik esitada detailplaneeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Jõgeva maakond 49603 või e-posti aadressil: info@mustvee.ee

Planeeringulahendus:

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord 

Põhijoonis tehnovõrkude lahendusega

Planeeringulahenduse illustratsioon
vt. http://www.hendrikson.ee/maps/Parikaennu-DP

Planeeringu menetlusdokumendid:

Detailplaneeringu lisade kaust

Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
vt. keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu (töö nr 2369/15))

Detailplaneeringute menetluste lõpetamine

26.09.18

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada kolme aasta jooksul planeerimisseaduse jõustumisest. Menetluse lõpetamine tähendab, et kohaliku omavalitsuse üksusel tuleb võtta vastu otsus, kas detailplaneering kehtestada või mitte.

Detailplaneeringud on algatatud aastatel 2004-2009. Detailplaneeringute menetlused on seisnud pikalt, muutunud on mitmed õigusaktid, planeeringuid ei ole koostatud ning esitatud valla- ja linnavalitsusele menetlemiseks. Tulenevalt eeltoodust lõpetas vallavalitsus pooleli olevad menetlused. 

Nimetuse järel sulgudes korralduse kuupäev ja number.

2018.a detailplaneeringute koostamise lõpetamised:

 1. Mustvee linnas Benito Agirre tn 2a kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/274)
 2. Raja külas Anja kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/275)
 3. Kasepää külas Mardira kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/276)
 4. Tiheda külas Tihhotka kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/277)
 5. Mustvee linnas Jõe tn 3 kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/278)
 6. Mustvee linnas Kaluri tn 10a kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/279)
 7. Mustvee linnas Narva tn 7 kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/280)
 8. Mustvee linnas Rohu tn 3 kinnistu detailplaneering (28.06.2018 nr 2-3/281)
 9. Tiheda külas Murunurme kinnistu detailplaneering (05.07.2018 nr 2-3/298)
 10. Kükita külas Uuerohu kinnistu detailplaneering (05.07.2018 nr 2-3/299)
 11. Tiheda külas Vainuvälja ja Ülenurga kinnistute detailplaneering (05.07.2018 nr 2-3/300)
 12. Lohusuu alevikus Avinurme tee 35 kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/347)
 13. Lohusuu alevikus Avinurme tee 39 kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/348)
 14. Lohusuu alevikus Järve tee 41 maa-ala detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/349)
 15. Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/350)
 16. Kalmakülas Kollo kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/351)
 17. Kalmakülas Silla kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/352)
 18. Vilusi külas Liiva kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/353)
 19. Vilusi külas Viluranna kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/354)
 20. Vilusi külas Männivälja kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/355)
 21. Kalmakülas Liivaaugu kinnistu detailplaneering (02.08.2018 nr 2-3/356)
 22. Lohusuu alevikus Jõekääru kinnistu detailplaneering (27.08.2018 nr 2-3/390)
 23. Kalmakülas Keki, Vektami ja Agro kinnistute detailplaneering (20.09.2018 nr 2-3/444)

 

Männikuvälja katastriüksuse detailplaneering

Detailplaneeringu kehtestamine

24.04.18

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 19.04.2018 korraldusega nr 159 kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Tartu tn 74 kinnistu (registriosa nr 1765135,  katastritunnus 48501:005:0004, sihtotstarve ärimaa, üldpindala 7590 m²) ja selle lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tartu tn 74 kinnistul ehitusõiguse määramine pood-kohviku, tankla ja pesula ehitamiseks. Detailplaneeringuga luuakse planeeringualale ruumiline terviklahendus koos parkimise, kergliiklusteede ja autoliikluse lahendusega. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mustvee linna üldplaneeringuga.

Planeeringualaks on Mustvee linnas Tartu tn 74 kinnistu ja selle lähiala. Planeeringuala suurus on ca 9 900 m². Planeeringuala asub Mustvee linna äärealal põhimaantee 3 Jõhvi – Tartu – Valga ja tugimaantee 36 Jõgeva - Mustvee ristmiku vahetus läheduses.

Planeeringuala haarab lisaks Tartu tn 74 kinnistule ka osaliselt kinnistuid Tartu tn 99a (katastritunnus 48501:005:0008, sihtotstarve tootmismaa), 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee (katastritunnus 48501:005:0630, sihtostarve transpordimaa) ja 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L3 (katastritunnus 48501:001:0081, sihtostarve transpordimaa); samuti jääb planeeringualasse reformimata riigimaa, mis jääb kinnistute Tartu tn 74, Tartu tn 99a ja 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L3 vahele. Kõnealusest reformimata riigimaast moodustatakse ajutine krunt nr 1, eesmärgiga liita see kinnistuga Tartu tn 74.

Juurdepääs kinnistule on planeeritud kinnistu kaguosast Jõgeva-Mustvee tugimaanteelt nr 36. Detailplaneeringus näidatud krunti nr 1 ning Tartu tn 99a kinnistut hõlmav juurdepääs planeeringualale on perspektiivne.

Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele kinnistutele pood-kohvik, tankla ja pesula sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringuga kavandatavate rajatiste rajamine ümbritsevat maastiku ning väljakujunenud asustusstruktuuri märkimisväärselt ei muuda. Planeeringu elluviimisel paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse välisilme. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.

 

Tartu tn 74 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu vastu võtmine ja avalikustamine

14.03.2018

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 08.03.2018 korraldusega nr 67 võeti vastu Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Tartu tn 74 kinnistu (registriosa nr 1765135, katastritunnus 48501:005:0004, sihtotstarve ärimaa, üldpindal...  Loe edasi »