Hajaasustuse programm 2022

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 1. aprill

 

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

 

Programmist toetatavad tegevused:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
  • elamu heitvee nõuetekohast kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
  • autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
     

Taotlejale esitatavad nõuded:

  • taotleja alaline elukoht on katkematult 1. jaanuarist 2022 Rahvastikuregistri andmete kohaselt Mustvee valla hajaasustuse piirkonnas asuv majapidamine
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejale.

Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Iga valdkonna (vesi, kanal, tee, elekter) jaoks on ühele majapidamisele võimalik toetust saada programmist üks kord kuue kalendriaasta jooksul. Teistkordset toetust sama valdkonna rahastamiseks võib kuue kalendriaasta jooksul anda juhul, kui toetuse saaja on sama valdkonna eelmise toetuse täies mahus tagastanud põhjusel, et projekti eesmärke ei olnud võimalik saavutada.

Programmist võib toetust anda tingimusel, et taotluse esitamise päevaks on kinnitatud eelmise sama majapidamisega seotud projekti toetuse kasutamise aruanne.

Mustvee Vallavalitsuse 27.12.2021 korraldusega nr 774 kehtestati Mustvee vallas toetuse andmisel eelistatud sihtrühmaks ühistaotlused, lastega pered ning majapidamised, mille leibkonda kuulub puudega isik.

Prioriteetseks valdkonnaks kinnitati veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine.

 

TAOTLEMISE DOKUMENDID

(taotlus, lisa, eelarve, garantiikiri, 2 hinnapakkumist, veesüsteemi taotluse puhul veeproov)

Taotlemiseks vajalikud dokumendid (leiab Riigi Tugiteenuste Keskus kodulehelt: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2023.

Vajalik info veeproovide saamiseks: Terviseameti Tartu labor, tel 58093071, tartulabor@terviseamet.ee (Veeproovi vanus võib olla kuni 2 aastat enne taotluse esitamist)

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluse koostamisel annavad:

• Julija Artjušenkova - tel 53481670, e-post: julija.artjusenkova@mustvee.ee

• Pille Lapin – tel 506 8432, e-post: pille.lapin@mustvee.ee

• Imbi Kaarama - tel 529 8874, e-post: imbi.kaarama@mustvee.ee

• Jana Prost (ehitusküsimused) – tel 5199 6520, e-post: jana.prost@mustvee.ee

 

Hindamiskomisjon

Mustvee Vallavalitsuse hajaasustusprogrammi taotluste hindamiskomisjoni kuuluvad komisjoni esimees Julija Artjušenkova, Zoja Koromnova, Jana Prost, Taivo Kruusaauk, Lembit Mangulson, Einar Hinno, Imbi Kaarama.

HAP 2022 toetuse saajad

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetus

1.1.

Madis Madisson

veesüsteem

3497,40

1.2.

Aare Ilves

kanalisatsioon

2488,38

1.3.

Jaanika Kase,

Eerika Kunberg

veesüsteem

2845,00

1.4.

Sirje Tomberg, Natalja Požaritskaja

veesüsteem

6222,96

1.5.

Hendrik Koger

kanalisatsioon

2733,60

1.6.

Kaius Peetso

veesüsteem

4462,20

1.7.

 

Raivo Reisenbuk, Regina Reisenbuk, Andreas Altpere

veesüsteem

8480,00

1.8.

Kristo Tikk

veesüsteem

2160,00

1.9.

Tanel Kuusk

veesüsteem

3618,00

1.10.

Ivo Juvanen

veesüsteem

5226,00

1.11

Ene Lüüs

veesüsteem

2895,00

1.12.

Hallar Zarubin

veesüsteem

5507,40

1.13.

Heidi Hanst

veesüsteem

3457,20

1.14.

Galina Roio

veesüsteem

4600,00

1.15.

Andrei Sokolov

veesüsteem

3696,00

1.16.

Jakob Lausing

kanalisatsioon

3073,86