Kaitstavad loodusobjektid

Kaitstavad loodusobjektid on looduskaitseseadusest tulenevalt kaitsealad, hoiualad, kaitsealused liigid ja kivistised, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.

Mustvee vallas on Keskkonnaregistri 09.03.2021 andmetel:

  • 13 kaitseala
  • 5 hoiuala
  • 35 püsielupaika
  • 9 kaitstavat looduse üksikobjekti
  • 391 kaitsealuse liigi leiukohta (nende seas 39 esimese kategooria kaitsealuse liigi leiukohta).

Valla territooriumil asub täielikult või osaliselt ka rahvusvahelise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 alasid: 11 loodusala ja 2 linnuala.

 

Roheline võrgustik

Mustvee vald on metsarikas ning valla pindalast kuulub ligikaudu 72% rohelisse võrgustikku.

Rohelise võrgustiku eesmärgiks on piirkonnale omaste ökosüsteemide ja liikide säilimine, looduslike, poollooduslike jt väärtuslike ökosüsteemide kaitsmine ja taastamine. Rohevõrgustik aitab säilitada elurikkust, reguleerida klimaatilisi muutusi ning pakkuda puhkevõimalusi elanikele.

Roheline võrgustik moodustub tugialadest ja koridoridest. Tugialad moodustuvad kaitse alla võetud kõrgema loodusväärtusega aladest ja metsamassiividest. Rohelise võrgustiku sidususe ja terviklikkuse tagavad tugialasid ühendavad rohelised koridorid, mis paiknevad nii metsastel aladel kui ka kultuurmaastikel.

Rohevõrgustiku piirid ja kasutustingimused on paika pandud Mustvee valla üldplaneeringuga, vt maakasutusplaan ja seletuskiri.