Maa erastamine

Isikul, kellel on maareformi seaduse alusel õigus maad ostueesõigusega erastada tuli selleks vastav avaldus esitada 1998. aasta 1. jaanuariks. Kui kehtestatud tähtajaks avaldust ei esitatud, jäetakse ehitise teenindamiseks vajalik maa riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus. See tähendab et, kui varasemalt oleks saanud erastada ka suuremaid maatükke, siis hilisema hoonestusõiguse seadmise käigus on võimalik erastada vaid hoone teenindamiseks vajalik maa.
 
Kui ehitis on omandatud pärast 1998. aasta 1. jaanuari vallasasjana, on ehitise omandanud isikul õigus maad erastada ostueesõigusega. Ehitise omandanud isikul tuleb maa ostueesõigusega erastamise avaldus esitada kolme kuu jooksul ehitise omandamise päevast arvates. Kui kehtestatud tähtajaks avaldust esitatud ei ole, jäetakse ehitise teenindamiseks vajalik maa riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus.
 
Juhul, kui ehitis on omandatud pärast 1998. aasta 1. jaanuari vallasasjana aga endine omanik on hiljemalt 1998. aasta 1. jaanuariks esitanud maa ostueesõigusega erastamise avalduse, jääb endise omaniku poolt esitatud avaldus kehtima ka ehitise uue omaniku suhtes. Ehitise uus omanik peaks esitama avalduse kolme kuu jooksul ehitise omandamise päevast arvates üksnes juhul, kui ta ei soovi maad erastada. Sellisel juhul jäetakse ehitise teenindamiseks vajalik maa riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus.
 
 
 
Hoonestusõiguse seadmise avalduse juurde palume lisada asendiplaani, omaniku isikut tõendava dokumendi koopia ja erinevad omandiõigsust tõendavate dokumentide koopiad.
 
Lisaküsimuste korral helistada maakorraldaja Reili Tooming telefonil 7726556 (endised Saare ja Kasepää vallad ning Mustvee linn) ning maakorraldaja Pille Lapin telefonil 5068432 (endised Lohusuu ja Avinurme vallad ning Võtikvere küla).