« Tagasi

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad

  • N 11.02.21 kell 14.00 Voore Aktiviseerimiskeskuses (Lossi, Voore küla, Mustvee vald)
  • R 12.02.21 kell 14.00 Avinurme Kultuurikeskuses (Võidu tn 9, Avinurme alevik, Mustvee vald)
  • R 12.02.21 kell 17.00 Mustvee Kultuurikeskuses (Tartu tn 12, Mustvee linn, Mustvee vald)

Arutelusid on võimalik jälgida lisaks veebi vahendusel. Informatsioon veebi vahendusel osalemise kohta avaldatakse arutelu päeval Mustvee valla kodulehel aadressil https://mustveevald.kovtp.ee/. Veebi vahendusel arutelul osalemise kestel on võimalik küsimusi saata e-maili teel aadressile reili.tooming@mustvee.ee.

Avaliku arutelu eesmärgiks on tutvustada planeeringu ja KSH aruande eelnõud ning arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid. Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelnõu avalik väljapanek toimus 25.11-31.12.2020. Planeeringu ja KSH materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee Vallavalitsuse kodulehel https://mustveevald.kovtp.ee/mustvee-valla-uldplaneering ja vallas kohapeal.

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63.  Üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS § 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Seoses COVID-19 viiruse levikuga on avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine. Avalikul arutelul osalemisel palume ohutuse tagamiseks kanda maski.

Täiendav info avaliku arutelu kohta ja eelregistreerimine telefonil 5194 6525 või meiliaadressil reili.tooming@mustvee.ee.

Avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekud ja nende vastusseisukohad on toodud allpool koondtabelis siin