Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemustest

23.02.21

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 25.11.2020–31.12.2020, mille jooksul laekus vallavalitsusele 58 kirja ametkondadelt, kohalikult kogukonnakogult, eraisikutelt jt. Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 11–12.02.2021 Voorel, Avinurmes ja Mustvees. Arutelusid oli võimalik jälgida ka veebiülekande vahendusel.

Ametkondlikult esitas ettepanekuid Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Muinsuskaitseamet, Maaeluministeerium, RMK, Maanteeamet ja Veeteede Amet (2021. aastast Transpordiamet), tehes ettepanekuid oma haldusalasse kuuluvate teemade kohta. Ettepanekuid tegid ka AS Elering liinitaristute paiknemise ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda taastuvenergeetika kavandamise osas.

Kogukonnakogu tegi valdavalt ettepanekuid väärtuste kajastamise ja elukeskkonda puudutavate teemade osas.

Eraisikute ettepanekud sisaldasid valdavalt nõusolekuid või vastuväiteid erateede avaliku kasutuse määramise ettepanekute kohta. Eraisikud avaldasid ka arvamust erinevate väärtuste lisamise või väljajätmise kohta üldplaneeringust.

Avalike arutelude käigus tõstatati ja selgitati täiendavalt erateede avaliku kasutuse määramise vajadust ja sellega seotud detaile: eratee avalikuks kasutuseks määramisel jääb tee maaomanikule alles, teehoolduse kohustuse võtab aga antud teel enda kanda vald, mistõttu maaomanik pigem võidab.

Samuti selgitati väärtuslike põllumajandusmaade määramise ja taastuvenergeetika kavandamise lähtekohti ning maaparandussüsteemide käsitlemist üldplaneeringus.

Laekunud ettepanekute ja vastusseisukohtadega saab tutvuda valla kodulehel aadressil https://mustveevald.kovtp.ee/uldplaneering.

Avaliku väljapaneku ja arutelude käigus laekunud ettepanekute põhjal täiendatakse nii planeeringu kui ka KSH eelnõud.

Üldplaneeringu protsessi järgmiseks sammuks on üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

3.02.21

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad

  • N 11.02.21 kell 14.00 Voore Aktiviseerimiskeskuses (Lossi, Voore küla, Mustvee vald)
  • R 12.02.21 kell 14.00 Avinurme Kultuurikeskuses (Võidu tn 9, Avinurme alevik, Mustvee vald)
  • R 12.02.21 kell 17.00 Mustvee Kultuurikeskuses (Tartu tn 12, Mustvee linn, Mustvee vald)

Arutelusid on võimalik jälgida lisaks veebi vahendusel. Informatsioon veebi vahendusel osalemise kohta avaldatakse arutelu päeval Mustvee valla kodulehel aadressil https://mustveevald.kovtp.ee/. Veebi vahendusel arutelul osalemise kestel on võimalik küsimusi saata e-maili teel aadressile reili.tooming@mustvee.ee.

Avaliku arutelu eesmärgiks on tutvustada planeeringu ja KSH aruande eelnõud ning arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid. Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelnõu avalik väljapanek toimus 25.11-31.12.2020. Planeeringu ja KSH materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee Vallavalitsuse kodulehel https://mustveevald.kovtp.ee/mustvee-valla-uldplaneering ja vallas kohapeal.

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63.  Üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS § 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Seoses COVID-19 viiruse levikuga on avalikul arutelul osalemiseks vajalik eelregistreerimine. Avalikul arutelul osalemisel palume ohutuse tagamiseks kanda maski.

Täiendav info avaliku arutelu kohta ja eelregistreerimine telefonil 5194 6525 või meiliaadressil reili.tooming@mustvee.ee.

Avaliku väljapaneku käigus esitatud ettepanekud ja nende vastusseisukohad on toodud allpool koondtabelis siin

 

 

Toimetaja: KRISTA PINT

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

3.11.20

Mustvee valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek kestab 25.11.2020–31.12.2020.

Planeeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Mustvee Vallavalitsuse kodulehel https://mustveevald.kovtp.ee/mustvee-valla-uldplaneering.

Lisaks on planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:

  • Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn);
  • Kasepää teenuskeskuses (Sõpruse tn 90, Kasepää küla);
  • Avinurme teenuskeskuses (Võidu tn 9, Avinurme alevik);
  • Lohusuu teenuskeskuses (Jõe tn 1, Lohusuu alevik);
  • Kääpa teenuspunktis (Siili, Kääpa küla);
  • Voore teenuspunktis (Lossi, Voore küla).

Planeeringu ja KSH aruande eelnõu kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi e-posti aadressil info@mustvee.ee või Mustvee Vallavalitsusele aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, Jõgeva maakond, 49603.

Mustvee valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Mustvee Vallavolikogu poolt 26.09.2018 otsusega nr 63.  Üldplaneeringu eesmärgiks on PlanS §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu toimumise aja annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.

Üldplaneeringu materjalid on kättesaadavad 25.novembrist 2020.

Ruumilise planeerimise põhiülesanne

Ruumilise planeerimise põhiülesanne on maa-ala arengu põhimõtetes ja tingimustes kokkuleppimine. Eesti planeerimissüsteem koosneb nelja liiki planeeringutest ning lähtub põhimõttest, et üldisema tasandi planeering annab sisendi detailsema tasandi planeeringule.

Planeeringud jagunevad üleriigilisteks, maakondlikeks, üld- ja detailplaneeringuteks. Üleriigilised ja maakonnaplaneeringud on riigi tasandil koostatavad planeeringud, mille peamine eesmärk on väljendada riigi ruumilise arengu vajadusi.

Kohalikul omavalitsusel on seadusest tulenev ulatuslik planeerimisautonoomia koostada oma territooriumi või selle osa kohta üld- ja detailplaneeringuid.