ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS on mõeldud täisealisele inimesele, kes oma puude tõttu vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja osalemiseks ühiskonnas füüsilist kõrval abi. Valdavalt on sihtrühmaks sügava liikumis- ja/või nägemispuudega inimesed. Teenus sobib inimesele, kes on võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt juhendama isiklikku abistajat asjaajamise korraldamisel. Isiklik abistaja ei aja üksinda inimese asju, vaid inimene ja isiklik abistaja tegutsevad koos. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi. Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei kuulu meditsiini- või tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, juriidiliste teenuste jmt osutamine, samuti remondi- ja ehitustööde tegemine.

Isiklikuks abistajaks ei määrata teenuse saaja esimese ja teise astme ülenejat või alanejat sugulast ning isikut, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

 

Isikliku abistaja teenuse saamiseks esitab soovija sotsiaalteenuse taotluse (RTF). Teenuse osutamise otsustamiseks teeb sotsiaaltöö spetsialist kodukülastuse, mille käigus hinnatakse teenuse taotleja abivajadust ja selle mahtu. Otsuse alusel sõlmitakse teenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks osutatavate teenuste loetelu, teenuste osutamise maht, kestvus ja teenuse muud olulised tingimused.

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus