Mustvee valla territooriumil kehtivad üldplaneeringud

 

Üldplaneeringu eesmärk on kogu valla või linna territooriumi või selle osa ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. 

Planeerimismenetluse ja planeeringu elluviimise nõuded on sätestatud planeerimisseaduses.

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud Mustvee valla üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad ühinenud Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Saare, Torma (Võtikvere osa) valdade ja Mustvee linna üldplaneeringud nendel territooriumidel, kus need enne ühinemist kehtestati.

 

Mustvee linna üldplaneering

Kasepää valla üldplaneering

Saare valla üldplaneering

Vallavolikogu 27.01.2010 määrus nr 1

Saare valla üldplaneering

Kaart

Kääpa

Voore

Lohusuu valla üldplaneering

Vallavolikogu 21.09.1999 otsus nr 118

Kehtib 3 km laiusest rannavööndist väljapoole jääval alal

Lohusuu valla üldplaneeringu seletuskiri

Lohusuu valla üldplaneeringu kaart

Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering

Vallavolikogu 07.03.2011 otsus nr 4

Kehtib 3 km laiuses rannavööndis

Üldplaneering

Maakasutusplaan Lohusuu 

Maakasutusplaan Lohusuu

Maakasutusplaan Lohuusuu alevik