KODUTEENUST osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes, aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenus aitab vältida või lükata edasi isiku paigutamist institutsionaalsele hooldusele.

Koduteenust osutatakse rahvastikuregistri andmetel Mustvee vallas elavatele täisealistele inimestele, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul.

Koduteenus on tasuline. Teenust osutatakse igale teenuse vajajale koostatud personaalse koduteenuste hoolduskava ja  lepingu alusel.

Koduteenuse osad on:

  • toiduainete ja majapidamistarvete toomine lähimast poest;
  • kaupluse soojaletist ostetava valmistoidu koju toomine;
  • kliendiga kohaliku piirkonna kaupluses käimine
  • perearsti juures käimine
  • kütmisabi (keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist), veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine eluruumist;
  • arstiabi korraldamine, ravimite, esmaabivahendite ja invaabivahendite muretsemine;
  • abistamine asjaajamisel erinevates ametiasutustes;
  • riiete- ja pesuhoolduse teenuse korraldamine;

 

Koduteenuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsuse piirkonna sotsiaaltöö spetsialistile kirjaliku koduteenuse taotluse (RTF).  Sotsiaaltöö spetsialist  ja sotsiaalhooldustöötaja külastavad 10 kalendripäeva jooksul avalduse esitamisest teenuse taotlejat tema kodus, et selgitada välja teenuse vajadus ja konkreetne sisu kasutades selleks koduteenuse vajaduse hindamise akti. Teenuse osutamise aluseks on teenuse saaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahepoolne  leping ja kolmepoolne koduteenuste osutamise hoolduskava, mis sisaldab muuhulgas teenuse saajale  osutatavate teenuse tegevuste täpset loetelu.            

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus

Koduteenuste pakettide hinna ja mahu kehtestamine