Mittetulundustegevuse toetuse taotlemine

Mittetulundustegevuse toetuse andmise eesmärk on laiendada Mustvee vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootöö, sotsiaali ning külaliikumise võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

 Toetust võivad taotleda ühendused:

  • kes on registreeritud ja tegutsevad Mustvee valla haldusterritooriumil;
  • kes on registreeritud ja tegutsevad põhiliselt väljaspool Mustvee valda, kuid kelle tegevusest saavad Mustvee valla elanikud kasu.

      Taotlus järgmiseks kalendriaastaks toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. novembriks.

(TAOTLUSE VORM)

Digiallkirjastatud taotlusi tuleb esitada Mustvee vallavalitsuse e-posti aadressil: info@mustvee.ee

NB! Elektrooniline taotlemine on hetkel arendamisel ja taotlusi saab esitada e-posti teel või paberkandjal aadressil Tartu 28, Mustvee linn.  

Toetuse taotlusi võetakse erandkorras vastu ka eelarveaasta jooksul, kuid taotluse rahuldamine toimub ainult reservvahendite olemasolul.

Pärast taotluste laekumist vaatab komisjon kõik tähtaegselt laekunud taotlused üle ja teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks. Lõplikud toetuse saajad selguvad peale volikogu poolt eelarve kinnitamist 2023. aasta I kvartalis.

Toetuse kasutamise kohta tuleb 31. jaanuariks 2024 esitada ka aruanne.

(ARUANDLUSE VORM)

Eelinfona võib mainida, et MTÜde toetusteks planeeritav eelarve järgneval ehk 2023 aastal on mullusest väiksem. Sellest tulenevalt antakse rohkem eelistust taotlustele, millede eesmärgiks on kaasfinantseerida kogukonna ja piirkonna arengule suunatud projektide elluviimist.

Teemakohastele küsimustele vastab ja abi annab: arendusspetsialist Julija Artjušenkova telefonil 5348 1670 või e-kirja teel julija.artjusenkova@mustvee.ee

 

Õigusaktid

Mustvee valla eelarvest ühendustele toetuste eraldamise kord – siin viide lingile