MUUD VAJADUSPÕHISED SOTSIAALTEENUSED on teenused, mida pakutakse tulenevalt inimese abivajadusest. Näiteks:

NÕUSTAMINE - isikute isiklike probleemidele lahenduste leidmine, isikute vaheliste konfliktide lahendamisele kaasaaitamine nende elukorraldust puudutavates küsimustes, samuti lapse huvisid arvestavate kokkulepete sõlmimine lapsevanemate vahel (suhtluskorra loomine, vanemluskokkulepe).

TERAAPIA – vastavalt inimese abivajadusele sobiva terapeudi kaasamine või teraapia kättesaadavusele kaasa aitamine.

 

Teenusele saamiseks esitab soovija sotsiaalteenuse taotluse  (RTF). Vestluse käigus selgitab sotsiaaltöö spetsialist või lastekaitse spetsialist välja inimese abivajaduse.

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas