Surma registreerimine

01.07.2019 muutus Eestis surma registreerimise kord. Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse seal automaatselt. Lahkunu lähedastel ei ole vaja enam perekonnaseisuasutuses (kohalikus omavalitsuses) surma registreerida. Esmase surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja. Surmatõendi olemasolu on vajalik matmistoimingute korraldamiseks.

Erandjuhul registreeritakse surm Eesti perekonnaseisuasutuses (maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses, Tallinnas perekonnaseisuametis).

Need olukorrad on järgmised:

  • inimene suri välisriigis ja tema viimane elukoht oli Eestis või oli tal Eesti kodakondsus (NB! Surm ei tohi olla registreeritud välisriigis);
  • inimene suri Eestis, kuid tervishoiutöötaja ei edastanud surma andmeid rahvastikuregistrisse ning andis surnu lähedasele paberil surmateatise.

Sellisel erandjuhtumil võib avalduse esitada ükskõik millisele maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele (Tallinnas perekonnaseisuamet) seitsme päeva jooksul pärast inimese surma või tema surmast teadasaamist.

Avalduse esitamiseks tuleb minna perekonnaseisuasutusse isiklikult kohale. Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul avalduse saamisest.

Surma registreerimiseks tuleb esitada:

  • surma registreerimise avaldus;
  • arstlik surmateatis;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

Surma registreerimise eest ei pea tasuma riigilõivu.

Kui isik suri välismaal, kuid seal surma ei registreeritud, tuleb surma registreerimiseks esitada dokumendid eesti, vene või inglise keeles. Kui dokumendid on tõlgitud, peab tõlge olema vandetõlgi tehtud. Surma registreerimiseks vajalik välisriigi dokument, näiteks meditsiinitõend, peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Kui surm on registreeritud välismaal, ei tule seda Eestis uuesti registreerida, küll aga tuleb esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele (Tallinnas perekonnaseisuametile)

rahvastikuregistrisse kandmiseks välisriigi surmadokument. Dokument peab olema eesti, vene või inglise keeles või nendesse keeltesse tõlgitud ning apostillitud/legaliseeritud, juhul kui välisleping ei näe ette teisiti.

Surma tõendamiseks väljastatakse esmane surmatõend tasuta. Kui andmed liiguvad arstilt automaatselt rahvastikuregistrisse, väljastab esmase surmatõendi meditsiiniasutus. Kui surm registreeritakse perekonnaseisuasutuses, väljastatakse esmane tõend seal.

Matusetoetuse taotlemine Mustvee vallas - matusetoetuse taotlus pdf , doc 

Mustvee vallas elanud isiku matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks makstav matusetoetus on 250 eurot.   

Matusetoetuse saamise õigus on isikul, kes korraldab valla elaniku surma puhul lahkunu matused olenemata korraldaja elukohast ja sugulusvahekorrast.

Matusetoetuse taotluse saab:

  • esitada peale surma registreerimist Mustvee Vallavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialistile Mustvee linnas või Avinurme, Lohusuu, Kasepää  või Saare teenuskeskuses,
  • saata postiga aadressil Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgeva maakond,
  • saata digiallkirjastatult e-posti aadressile info@mustvee.ee

Õigusaktid:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Perekonnaseisutoimingute seadus 

Perekonnaseadus