Surma registreerimine

Surma registreerimiseks võib avalduse esitada ükskõik millisele valla- või linnavalitsusele.

Surm registreeritakse Eesti perekonnaseisuasutuses juhul, kui isik sureb Eestis, välisriigis surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või välisriigis surnud isikul oli Eesti kodakondsus. Kui surm on registreeritud välismaal, Eestis surma ei registreerita, kuid välisriigi surmadokument tuleb rahvastikuregistrisse kandmiseks esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele.

Esitatavad võõrkeelsed dokumendid peavad olema eesti keeles või võõrkeelsete dokumentide puhul tõlgitud eesti, vene või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on vene- või ingliskeelne. Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud või tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud.

Surma registreerimiseks esitab perekonnaseisuasutusele avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, või muu isik, kellel on andmeid isiku surma kohta.

Avaldus esitatakse kirjalikult isiklikult kohale tulles seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Perekonnaseisuasutus registreerib surma hiljemalt kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

Mustvee vallas saab surma registreerida: Mustvee Vallavalitsuses Tartu tn 28 Mustvee linn, Avinurme teenuskeskuses Võidu tn 9 Avinurme alevik, Kasepää teenuskeskuses Sõpruse tn 90 Kasepää küla, Saare teenuskeskuses Voore teenuspunktis Lossi Voore küla (T ja N) ja Kääpa teenuspunktis Siili Kääpa küla (E ja R).

Surma registreerimiseks esitatakse:

  • surma registreerimise avaldus (võimalik täita kohapeal) 
  • arstlik surmateatis või politseiasutuse tõend;
  • surmast teataja (avaldaja) isikut tõendav dokument;
  • surnu isikut tõendav dokument;
  • volikiri (kui surma registreerimise avaldus esitatakse volikirja alusel)

Matusetoetuse taotlemine Mustvee vallas - matusetoetuse taotlus pdf , doc 

Mustvee vallas elanud isiku matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks makstav matusetoetus on 250 eurot.   

Matusetoetuse saamise õigus on isikul, kes korraldab valla elaniku surma puhul lahkunu matused olenemata korraldaja elukohast ja sugulusvahekorrast.

Matusetoetust saab taotleda surma registreerimisel.

Matusetoetuse taotluse võib esitada peale surma registreerimist Mustvee Vallavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaaltöö spetsialistile Mustvee linnas või Avinurme, Lohusuu, Kasepää  või Saare teenuskeskuses.

Taotluse võib saata postiga aadressil: Tartu tn 28, Mustvee linn, Mustvee vald, 49603 Jõgeva maakond.

Elektrooniliselt täidetud ja digiallkirjastatud avalduse võib saata e-posti aadressile: info@mustvee.ee

Õigusaktid:
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Perekonnaseisutoimingute seadus 

Perekonnaseadus