TUGIISIKUTEENUS on mõeldud inimesele, kes vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel kõrvalabi. Osutatav abi seisneb inimese jõustamises, suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises juhendamise, julgustamise ja motiveerimise kaudu.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu. Läbi teenuse soovitakse tagada lapsele sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks ja leevendamiseks  eakaaslastega võrdsed võimalused ning vähendada lapsevanemate hoolduskoormust, andes neile võimalusi tööhõives osalemiseks. Tugiisiku teenus on ajutine teenus, mis läbi motiveerimise annab lapsele järkjärgult paremad oskused ja suutlikkuse iseseisvumiseks.

lapse puhul :

 • igapäevaelus toimetuleku õpetamine;
 • toetamine suhtlemisel;
 • abistamine ja juhendamine;
 • abistamine asjaajamisel;
 • vajadusel lapse saatmine;
 • lapse turvalisuse jälgimine;
 • lapse toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel ;
 • emotsionaalse toe pakkumine;

täiskasvanud isiku puhul :

 • isiku toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
 • isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 • isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
 • vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
 • isiku toetamine suhtlemisel
 • isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
 • isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
 • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 • last kasvatava isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;

 

Tugiisikuteenuse taotlemiseks esitada järgmised dokumendid:

 • Sotsiaalteenuse taotlus (RTF)
 • Rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul)
 • SA Innove Rajaleidja otsus (selle olemasolul)
 • Erinevate spetsialistide arvamused

Tugiisikuteenuse taotlemiseks haridusasutusse esitatakse sotsiaalteenuse taotlus vähemalt kaks nädalat enne õppeaasta algust. Sotsiaaltöö spetsialist ja/või lastekaitse spetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja teenusevajaduse, ning teeb vallavalitsusele ettepaneku teenusele määramise või määramisest keeldumise kohta. Mustvee Vallavalitsus langetab otsuse teenuse määramise või määramisest keeldumise osas.

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus