VÄLJASPOOL KODU OSUTATAV ÜLDHOOLDUSTEENUS on mõeldud inimestele, kes vajavad ühiskonnaelus osalemisel ja igapäevaeluga toimetulekul erisugust tuge. See hõlmab tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid, mis ennetavad inimese tervise halvenemist ja võimete vähenemist ning toetavad vajaduse korral igapäevast toimetulekut. Väga suure hooldusvajadusega inimestel on sageli möödapääsmatu vajadus ööpäevaringse üldhooldusteenuse ehk hooldekodu järele.

 

Hooldereform 1. juulist 2023 jõustunud hooldereform tähendab, et riik tuleb hoolduse eest maksmisel appi ja kohamaks jagatakse teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel ära. Läbi omavalitsuste katab riik edaspidi hoolduskulude osa, milleks on hooldekodu hoolduspersonali kulud. Ja inimese kanda jääb majutus ja toitlustus kulud hooldekodus ning muud isiklike vajadustega seotud tasud. Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla 636 euro), hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni. Selle arvestamisel võetakse arvesse kohamaksu summast osa, mille peab tasuma inimene ise.

Kohatasud on hooldekodudes erinevad ja omavalitsusel võib olla hoolduskulude tasumisele seatud piirmäär. Piirmäär ei ole takistuseks hooldekodukoha leidmisel, kuid võib olla ebapiisav kõigis hooldekodudes hoolduskulude katmiseks ja tuleb arvestada täiendava tasumisega.

Väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse tasumise piirmäär Mustvee vallas on 570 EUR.

 

Teenust sooviv isik või tema esindaja esitab Mustvee Vallavalitsusele üldhooldusteenuse osalise rahastamise taotluse (RTF). Pärast taotluse esitamist või teatamist kõrvaliste isikute poolt hinnatakse isiku abivajadust. Vallavalitsus kontrollib taotluse asjaolusid ja otsustab teenuse rahastamise vallavalitsuse korraldusega.

 

VASTUTAJA

Mustvee Vallavalitsuse piirkondade sotsiaaltöö spetsialistid

 

ÕIGUSAKTID

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Mustvee vallas

Sotsiaalhoolekande seadus

Üldhooldusteenuse hoolduskulude piirmäära kehtestamine