Kuidas vabaneda jäätmetest Mustvee vallas

18.05.21

Kodumajapidamistes tekkivad segaolmejäätmed (määrdunud pakendid, katkised nõud, nuustikud, kasutuskõlbmatud riided ja jalanõud, hügieenitarbed, foolium, kassiliiv, tolmuimeja tolmukotid, CD-plaadid, hõõglambipirnid, suitsukonid, jahtunud tuhk jms) tuleb üle anda AS-le Ragn-Sells. Selleks peab igal majapidamisel olema sõlmitud prügiveoleping Ragn-Sellsiga, kes osutab teenuseid vastavalt kehtestatud hinnakirjadele, vt Mustvee linna, Avinurme, Saare ja Võtikvere piirkonna hinnakiri ning Kasepää ja Lohusuu piirkonna hinnakiri. Juhul, kui kellelgi on see leping veel sõlmimata, siis tuleks seda teha esimesel võimalusel Ragn-Sellsi klienditoe telefonil 6060439, meiliaadressil info@ragnsells.ee või iseteeninduses aadressil www.ragnsells.ee

Pandimärgiga tühjad pudelid ja purgid tuleb viia tagasi kauplusse või selle juures olevasse taaratagastuspunkti.

Ilma pandimärgita tühjad puhtad pakendid (klaas-, plast-, metall- ja tetrapakend) tuleb viia Mustvee valla territooriumil paiknevatesse avalikesse pakendikonteineritesse, mille asukohad on leitavad siit.

Biolagunevad aia- ja toidujäätmed tuleb võimalusel kompostida oma kinnistul. Toidujäätmete kompostimiseks on mõistlik muretseda majapidamisse kinnine, lindude ja loomade eest kaitstud komposter.

Kasutuskõlblikke puhtaid ja terveid rõivaid, jalatseid, kodutekstiile ja lauanõusid võtavad vastu:

  • Mustvee Kultuurikeskus (Tartu tn 12, Mustvee linn) esmaspäevast neljapäevani kella 10–15 (info telefonil 55650811);
  • Komisjonka (Tartu tn 7c, Mustvee linn) laupäeviti kella 9–13, muudel aegadel kokkuleppel (info telefonil 5258603);
  • Lohusuu sotsiaaltuba (Avinurme tee 42, Lohusuu alevik) esmaspäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella 9–15 (info telefonil 56996956).

Vanarehve (ka velgedel) saab TASUTA ära anda Mustvee linnas OÜ-le Revan aadressil Kastani tn 27 tööpäeviti kella 9‒17. Suuremate rehvikoguste üleandmine tuleb eelnevalt kokku leppida (info telefonil 5178825).

Kõik ülejäänud jäätmed tuleb viia Mustvee valla piirkondlikku jäätmejaama – Torma prügilasse, mis on avatud tööpäeviti kella 9–18 ja laupäeviti kella 9–16. Pühapäevadel ja riigipühadel on prügila suletud.

Torma prügilas võetakse jäätmeid vastu vastavalt kehtivale hinnakirjale (vt https://tormaprugila.weebly.com/uploads/8/7/2/2/8722517/torma_prugila_hinnakiri__01_01_2020_.pdf). Seejuures tuleb korralikult liigiti kogutud jäätmete eest maksta oluliselt vähem kui sorteerimata ja määrdunud jäätmete eest. Selle põhjus on mõistetav: inimene, kes ei viitsi ise oma jäätmeid sorteerida, peab selle sorteerimisteenuse kinni maksma, sest juba 2008. aastast alates on sorteerimata jäätmete prügilasse ladestamine keelatud.

TASUTA võetakse Torma prügilas vastu:

1) tühje ja puhtaid pakendeid (klaas-, plast-, metall-, paber- ja kartongpakendid);

2) metallijäätmeid;

3) elektri- ja elektroonikaseadmeid (elektripliidid, külmikud, telerid, tolmuimejad, kohvimasinad, arvutid, telefonid, elektrilised mänguasjad, taskulambid, suitsuandurid jms) – seda tingimusel, et need seadmed on terved ja komplektsed, st neid ei ole lõhutud ega laiali lammutatud;

4) Mustvee valla elanike ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, värvi-, laki- ja liimijäägid, aegunud ravimid, vanaõli, päevavalguslambid, väetised, mürkkemikaalid jms). Erandiks on asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid, sealhulgas eterniit, mille eest tuleb kõigil tasuda vastavalt prügila hinnakirjale.

Vajadusel saab täpsemat infot Torma prügila telefonil 7764789 või meiliaadressil info@tormaprugila.ee

Jäätmemajandus

Jäätmemajandus on osalt lihtne, teisalt aga äärmiselt keeruline valdkond. Mustvee valla jäätmehoolduse ja jäätmekäitluse korraldamisel võetakse arvesse nii Euroopa Liidu poolt välja antud määrusi ja direktiive kui ka Eestis kehtivaid õigusakte. Jäätmete käitlemine parimal võimalikul viisil aitab säästa nii keskkonda kui vähendada kulutusi ja tagada haldusterritooriumil elavate inimeste heaolu.
 
,,Riigi jäätmekava 2014-2020" on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles kirjeldatakse olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava tegevusega ning see on aluseks ka omavalitsuse jäätmekava koostamisel.
 
Jäätmeseaduses on püstitatud üleriigilised senise jäätmekäitluse praktika piirangud ja jäätmehoolduse arendamise eesmärgid. Suures plaanis on jäätmeseaduse eesmärk selles, et jäätmeid tekiks võimalikult vähe, võimalikult vähe ladestatakse prügilatesse ning võimalikult palju jäätmeid sorteeritakse ja toimuks liigiti kogumine. Jäätmeseaduses on sätestatud, et jäätmehooldust arendatakse valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel. Mustvee vallas kehtib Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühine jäätmekava 2018-2023.
 
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on jäätmehooldus üks omavalitsuse kohustuslikest tegevustest. Mustvee vald tegeleb jäätmehoolduse arendamise, korraldatud jäätmeveo sisseseadmise, pakendijäätmete kogumise, taaskasutuse koordineerimisega, liigiti kogumise korraldamisega, jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirja koostamisega.
 
Mustvee vallas kehtib jäätmehoolduseeskiri
 
Jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatakse jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid, veopiirkond, vedamise sagedus ja aeg, jäätmeveo teenustasu suuruse määramise kord ning järelevalve teostamine jäätmekäitluse üle Mustvee vallas.
 
Mustvee vald on MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liige. 2018. a seisuga on MTÜ-l Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus 3 liiget: Jõgevamaalt Jõgeva ja Mustvee vald ning Tartumaalt Peipsiääre vald. MTÜ ülesanne on korraldada korraldatud jäätmevedu, viia läbi keskkonnaalaseid projekte, tõsta elanike keskkonnateadlikkust jne.