Kuidas vabaneda jäätmetest Mustvee vallas

15.06.22

Kodumajapidamistes tekkivad segaolmejäätmed (määrdunud pakendid, katkised nõud (potid, pannid, taldrikud, pokaalid jne), nuustikud, määrdunud ja katkised (korduskasutuseks kõlbmatud) riided, jalanõud ja pehmed laste mänguasjad, hügieenitarbed, mähkmed, foolium, küpsetuspaber, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, kassiliiv, tolmuimeja tolmukotid, CD-plaadid, hõõglambipirnid, suitsukonid, jahtunud tuhk jms) tuleb üle anda AS-le Ragn-Sells. Selleks peab igal majapidamisel olema sõlmitud prügiveoleping Ragn-Sellsiga, kes osutab teenuseid vastavalt kehtestatud hinnakirjadele, vt Mustvee linna, Avinurme, Saare ja Võtikvere piirkonna hinnakiri ning Kasepää ja Lohusuu piirkonna hinnakiri. Juhul, kui kellelgi on see leping veel sõlmimata, siis tuleks seda teha esimesel võimalusel Ragn-Sellsi klienditoe telefonil 6060439, meiliaadressil info@ragnsells.ee või iseteeninduses aadressil www.ragnsells.ee

Pandimärgiga tühjad pudelid ja purgid tuleb viia tagasi kauplusse või selle juures olevasse taaratagastuspunkti.

Ilma pandimärgita tühjad puhtad pakendid (klaas-, plast-, metall- ja tetrapakend) tuleb viia Mustvee valla territooriumil paiknevatesse avalikesse pakendikonteineritesse, mille asukohad on leitavad siit.

Biolagunevad aia- ja toidujäätmed tuleb võimalusel kompostida oma kinnistul. Toidujäätmete kompostimiseks tasub majapidamisse muretseda kinnine, lindude ja loomade eest kaitstud komposter.

Kasutuskõlblikke puhtaid ja terveid rõivaid, jalatseid, kodutekstiile ja lauanõusid võtavad vastu:

  • Mustvee Kultuurikeskus (Tartu tn 12, Mustvee linn) esmaspäevast neljapäevani kella 10–15 (info telefonil 55650811);
  • Lohusuu sotsiaaltuba (Avinurme tee 42, Lohusuu alevik) esmaspäeviti, neljapäeviti ja reedeti kella 9–15 (info telefonil 56996956).

Vanarehve (ka velgedel) saab TASUTA ära anda Mustvee linnas OÜ-le Revan aadressil Kastani tn 27 tööpäeviti kella 9‒17. Suuremate rehvikoguste üleandmine tuleb eelnevalt kokku leppida (info telefonil 5178825).

Kõik ülejäänud jäätmed tuleb viia Mustvee valla piirkondlikku jäätmejaama – Torma prügilasse, mis on avatud tööpäeviti kella 9–18 ja laupäeviti kella 9–16. Pühapäevadel ja riigipühadel on prügila suletud.

Torma prügilas võetakse jäätmeid vastu vastavalt kehtivale hinnakirjale (vt https://tormaprugila.weebly.com). Seejuures tuleb korralikult liigiti kogutud jäätmete eest maksta oluliselt vähem kui sorteerimata ja määrdunud jäätmete eest. Selle põhjus on mõistetav: inimene, kes ei viitsi ise oma jäätmeid sorteerida, peab selle sorteerimisteenuse kinni maksma, sest juba 2008. aastast alates on sorteerimata jäätmete prügilasse ladestamine keelatud.

TASUTA võetakse Torma prügilas vastu:

1) tühje ja puhtaid pakendeid (klaas-, plast-, metall-, paber- ja kartongpakendid);

2) metallijäätmeid;

3) elektri- ja elektroonikaseadmeid (elektripliidid, külmikud, telerid, tolmuimejad, kohvimasinad, arvutid, telefonid, elektrilised mänguasjad, taskulambid, suitsuandurid jms) – seda tingimusel, et need seadmed on terved ja komplektsed, st neid ei ole lõhutud ega laiali lammutatud;

4) Mustvee valla elanike ohtlikke jäätmeid (akud, patareid, värvi-, laki- ja liimijäägid, aegunud ravimid, vanaõli, päevavalguslambid, väetised, mürkkemikaalid jms). Erandiks on asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid, sealhulgas eterniit, mille eest tuleb kõigil tasuda vastavalt prügila hinnakirjale.

Vajadusel saab täpsemat infot Torma prügila telefonil 7764789 või meiliaadressil info@tormaprugila.ee

Jäätmemajandus

Jäätmemajandus on osalt lihtne, teisalt aga äärmiselt keeruline valdkond. Mustvee valla jäätmehoolduse ja jäätmekäitluse korraldamisel võetakse arvesse nii Euroopa Liidu poolt välja antud määrusi ja direktiive kui ka Eestis kehtivaid õigusakte. Jäätmete käitlemine parimal võimalikul viisil aitab säästa nii keskkonda kui vähendada kulutusi ja tagada haldusterritooriumil elavate inimeste heaolu.

Jäätmeseaduses on püstitatud üleriigilised senise jäätmekäitluse praktika piirangud ja jäätmehoolduse arendamise eesmärgid. Suures plaanis on jäätmeseaduse eesmärk selles, et jäätmeid tekiks võimalikult vähe, et neid ladestataks võimalikult vähe prügilatesse, et neid võimalikult palju sorteeritaks ja et toimuks nende liigiti kogumine. 
 
Jäätmeseaduses on sätestatud, et jäätmehooldust arendatakse valdkonna arengukava ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel. 
"Riigi jäätmekava 2014-2020", mille kehtivus on pikendatud kuni 2022. aasta lõpuni (vt https://envir.ee/ringmajandus/jaatmed/riigi-jaatmekava), on kogu jäätmevaldkonda hõlmav arengudokument, milles kirjeldatakse olulisemaid jäätmevaldkonna arengu põhimõtteid ja meetmeid koos ettenähtava tegevusega ning see on aluseks ka omavalitsuse jäätmekava koostamisel.
Mustvee valla territooriumil kehtib Jõgeva, Mustvee ja Peipsiääre valdade ühine jäätmekava 2018-2023, vt https://www.riigiteataja.ee/akt/413092018001
 
Jäätmehoolduse korraldust reguleerib Mustvee vallas jäätmehoolduseeskiri (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/423092021004), mille täitmine on Mustvee valla territooriumil kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele ning riigi ja kohaliku omavalitsuse hallatavatele asutustele.