Mustvee valla 2019 aasta eelarve projekt ja seletuskiri

8.01.19

Ettepanekuid Mustvee valla 2019. a eelarveprojekti kohta, menetlemiseks volikogu alatistes komisjonides, saab esitada kuni 15.jaanuarini 2019. a. vallavalitsuse kantseleisse või e-posti aadressile info@mustvee.ee

Eelarve seletuskiri

Eelarve valdkondade kaupa

Eelarve esimene lugemine

Mustvee valla eelarvestrateegia avalikustamine ja avaliku arutelu korraldamine

1.10.18

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 6, Mustvee Vallavalitsuse 1. märtsi 2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 3 lõike 4 alusel,

Mustvee Vallavalitsus annab korralduse:

  1. Avalikustada Mustvee valla eelarvestrateegia 2018-2022 eelnõu 1.-15. oktoobrini 2018.
  1. Ettepanekuid eelarvestrateegia eelnõu kohta saab esitada kuni 15. oktoobrini 2018 kl 10.00 vallavalitsuse kantseleisse ja teenuskeskustesse või e-posti aadressil info@mustvee.ee.
  1. Korraldada eelarvestrateegia eelnõu avalik arutelu 9. oktoobril algusega kell 16.00 Mustvee Kultuurikeskuses.
  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
  1. Korralduse peale võib esitada Mustvee Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Mustvee valla eelarvestrateegia 2018 - 2022 seletuskiri

Mustvee valla eelarvestrateegia 2018 - 2022 eelnõu

Toimetaja: KRISTA PINT

Mustvee valla 2018 aasta eelarve

Mustvee valla 2018 aasta eelarve võeti vastu 28.veebruari vallavolikogu istungil 

2018 aasta eelarve vastuvõtmine

2018 eelarve

seletuskiri 2018 eelarve juurde