TARTU MNT 62C KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 02.07.2020 korraldusega nr 396 võeti vastu Mustvee vallas Kükita külas asuva Tartu mnt 62c kinnistu (registriosa nr 1573635,  katastritunnus 65701:001:0006, sihtotstarve maatulundusmaa, üldpindala 5692 m²) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on muuta eelnimetatud katastriüksuse maakasutuse sihtotstarvet elamu- ja ärimaaks ning määrata ehitusõigus uute hoonete ehitamiseks ja vajadusel olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on 5692 m2. Detailplaneeringu koostaja on Terav Kera OÜ (registrikood 11319822).

 

Kükita külas asuval 5692 m² suurusel maatulundusmaa sihtotstarbega Tartu mnt 62c katastriüksusel koostatav detailplaneering on kooskõlas Kasepää Vallavolikogu 30.08.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kasepää valla üldplaneeringuga. Olemasoleva Tartu mnt 62c katastriüksuse piire detailplaneering ei muuda. Maaüksusele on kavandatud kuni neli hoonet (üks üksikelamu, elamu abihoone, kaubandushoone ja muu laohoone) suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 1000 m². Hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on määratud 8,5 m maapinnast ning lubatud korruste arv on kaks.

Arvestades planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimusi ja maakasutust, kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei avalda olemasolevatele kinnistutele detailplaneeringu kohane maa sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringu elluviimisel paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse välisilme. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.

Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 21.07.2020 kuni 04.08.2020. Detailplaneeringuga saab tutvuda Mustvee Vallavalitsuse majandusosakonnas (Narva tn 16, Mustvee linn) E-R 9-16.00 või Mustvee valla kodulehel.

 

Vastavalt planeerimisseaduse § 135 lõikele 2 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Ettepanekud ja vastuväited esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Mustvee Vallavalitsusse (Tartu tn 28, Mustvee linn) või saata elektronpostile info@mustvee.ee.

Detailplaneeringu algatamine Tartu mnt 62c Kükita küla

3.02.20

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 29.01.2020 otsusega nr 14 algatati Mustvee vallas Kükita külas Tartu mnt 62c katastriüksuse detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Mustvee vallas Kükita külas Tartu mnt 62c katastriüksuse (katastritunnus 65701:001:0006, kinnistusregistriosa nr 1573635, pindala 5692 m2, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) maakasutuse sihtotstarvet elamu- ja ärimaaks ning määrata ehitusõigus uute hoonete ehitamiseks ja vajadusel olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks. Lisaks antakse lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsuteedele, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5692 m2.          
Detailplaneeringu algatamise hetkeks kogutud informatsiooni põhjal täiendavate uuringute vajadus puudub. Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha ning planeeringusse lisada.

Lisa Vallavolikogu 29.01.2020 otsus nr 14

SILVANA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE

3.02.20

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavalitsuse 23.01.2020 korraldusega nr 69 kehtestati Mustvee vallas Koseveski külas asuva Silvana katastriüksuse (registriosa nr 1724135,  katastritunnus 71302:001:0034, sihtotstarve elamumaa, üldpindala 14900 m²) detailplaneering.

Planeeringualaks on Koseveski külas Silvana katastriüksus. Planeeringuala suurus on ca 14900 m². Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Silvana katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Juurdepääs kinnistule on planeeritud olemasolevalt teelt ning parkimine on lahendatud krundisiseselt. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Saare valla üldplaneeringuga.  

Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele kinnistutele üksikelamu ja abihoonete sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringuga kavandatavate ehitiste püstitamine ümbritsevat maastiku ning väljakujunenud asustusstruktuuri märkimisväärselt ei muuda. Planeeringu elluviimisel paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse välisilme. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.

Lisa 1 Vallavalitsuse 23.01.2020 korraldus nr 69
L
isa 2 Silvana katastriüksuse detailplaneering

Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneeringu kehtestamine

5.06.19

Teatame, et Mustvee Vallavalitsuse 30.05.2019 korraldusega nr 317 kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Mustvee sadama lõunamuuli detailplaneering.

Planeeringuala (ligikaudu 5,9 ha) paikneb Jõgeva maakonnas, Mustvee vallas, Mustvee linnas, Mustvee jõe lõunakaldal. Põhjas piirneb planeeringuala Pihkva tn 2u kinnistuga (48501:004:0032, 50% ärimaa ja 50% tootmismaa), millel asub sadamakai. Lõunas on planeeringuala piirinaabriteks Pihkva tn 2a (48501:008:0290, 100% elamumaa) hoonestatud kinnistu, Pihkva tn 2c (48501:008:0018, 100% riigikaitsemaa) hoonestatud kinnistu, Mustvee ranna-ala V2 (48501:001:0085, 100% üldkasutatav maa) hoonestamata kinnistu ning Peipsi järv. Idas piirneb planeeringuala täielikult Peipsi järvega ning läänes külgneb riigi kõrvalmaanteega nr 13114 Kalma-Mustvee (48501:009:0046, 100% transpordimaa).

Detailplaneering hõlmab Pihkva tn 2d, Pihkva tn 2e, Pihkva tn 2f, Pihkva tn 2g, Pihkva tn 2h, Pihkva tn 2j, Pihkva tn 2k, Pihkva tn 2m, Pihkva tn 2n, Pihkva tn 2p, Pihkva tn 2q, Pihkva tn 2r, Pihkva tn 2s kinnistuid. Detailplaneeringuga on muudetud olemasolevate katastriüksuste piire.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Mustvee sadama lõunamuuli alale kaide ja slipi kavandamine, paadihaagiste hoiuala ning sõiduautode parkla rajamine, jõe paremkalda (lõunapoolse) kaitsemuuli korrastamine, s.h veealuse osa taastamine, tuletõrjeveevõtu koha, veesõiduki tankla ning kraana platvormi rajamine.

Arvestades planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimusi ja maakasutust, kavandatud tegevuse mahtu, iseloomu ja paiknemist, ei avalda olemasolevatele kinnistutele detailplaneeringu kohane maade sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringu elluviimisel paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse välisilme. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.

Metsavahi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

8.01.19

Mustvee Vallavalitsus teatab, et Mustvee Vallavolikogu 28.12.2018 otsusega nr 85 kehtestati Mustvee vallas Kasepää külas asuva Metsavahi katastriüksuse (registriosa nr 2184435,  katastritunnus 65701:002:1732, sihtotstarve üldkasutatav maa, üldpindala 849 m²) detailplaneering.

Planeeringualaks on Kasepää külas Metsavahi katastriüksus ja selle lähiala. Planeeringuala haarab lisaks Metsavahi katastriüksusele ka Metsavahi katastriüksuse ja Peipsi järve vahelist hetkel reformimata riigimaad. Planeeringuala suurus on ca 3 500 m². Planeeringuala piirneb 14110 Murru-Mustvee teega. Juurdepääs kinnistule on planeeritud piirnevalt Oti-Ülla katastriüksuselt.

Metsavahi katastriüksusele ehitusõiguse määramine elamu ja ühe abihoone püstitamiseks. Detailplaneeringu lahendus näeb ette Mädaoja peakraavi ehituskeeluvööndi vähendamise. Looduskaitseseaduse § 40 lõike 4 punkti 2 alusel loetakse ehituskeeluvööndi vähendamist üldplaneeringu muutmiseks. Kasepää valla üldplaneeringus ei ole Mädaoja peakraavile kaitsevööndeid määratud. Seoses sellega antakse detailplaneeringuga võimalus täpsustada kehtivat üldplaneeringut vajadusel lisades üldplaneeringusse ka Mädaoja peakraavi kaitsevööndid. Kuigi Metsavahi katastriüksuse detailplaneering sisaldab Kasepää valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut Mädaoja peakraavi ehituskeeluvööndi ulatuse osas, on planeeringulahendus muus osas üldplaneeringus sisalduvate põhimõtetega kooskõlas.

Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele kinnistutele elamu ja abihoone sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringuga kavandatavate ehitiste püstitamine ümbritsevat maastiku ning väljakujunenud asustusstruktuuri märkimisväärselt ei muuda. Planeeringu elluviimisel paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse välisilme. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.

Mustvee Vallavolikogu otsus 28.12.2018 nr 85

Metsavahi k/ü detailplaneering

Detailplaneeringu kehtestamine

24.04.18

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 19.04.2018 korraldusega nr 159 kehtestati Mustvee vallas Mustvee linnas asuva Tartu tn 74 kinnistu (registriosa nr 1765135,  katastritunnus 48501:005:0004, sihtotstarve ärimaa, üldpindala 7590 m²) ja selle lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Tartu tn 74 kinnistul ehitusõiguse määramine pood-kohviku, tankla ja pesula ehitamiseks. Detailplaneeringuga luuakse planeeringualale ruumiline terviklahendus koos parkimise, kergliiklusteede ja autoliikluse lahendusega. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Mustvee linna üldplaneeringuga.

Planeeringualaks on Mustvee linnas Tartu tn 74 kinnistu ja selle lähiala. Planeeringuala suurus on ca 9 900 m². Planeeringuala asub Mustvee linna äärealal põhimaantee 3 Jõhvi – Tartu – Valga ja tugimaantee 36 Jõgeva - Mustvee ristmiku vahetus läheduses.

Planeeringuala haarab lisaks Tartu tn 74 kinnistule ka osaliselt kinnistuid Tartu tn 99a (katastritunnus 48501:005:0008, sihtotstarve tootmismaa), 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee (katastritunnus 48501:005:0630, sihtostarve transpordimaa) ja 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L3 (katastritunnus 48501:001:0081, sihtostarve transpordimaa); samuti jääb planeeringualasse reformimata riigimaa, mis jääb kinnistute Tartu tn 74, Tartu tn 99a ja 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee L3 vahele. Kõnealusest reformimata riigimaast moodustatakse ajutine krunt nr 1, eesmärgiga liita see kinnistuga Tartu tn 74.

Juurdepääs kinnistule on planeeritud kinnistu kaguosast Jõgeva-Mustvee tugimaanteelt nr 36. Detailplaneeringus näidatud krunti nr 1 ning Tartu tn 99a kinnistut hõlmav juurdepääs planeeringualale on perspektiivne.

Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele kinnistutele pood-kohvik, tankla ja pesula sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringuga kavandatavate rajatiste rajamine ümbritsevat maastiku ning väljakujunenud asustusstruktuuri märkimisväärselt ei muuda. Planeeringu elluviimisel paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse välisilme. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.

 

TARTU MNT 62C KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK

06.07.2020

Mustvee Vallavalitsus annab teada, et Mustvee Vallavalitsuse 02.07.2020 korraldusega nr 396 võeti vastu Mustvee vallas Kükita külas asuva Tartu mnt 62c kinnistu (registriosa nr 1573635, katastritunnus 65701:001:0006, sihtotstarve maatulundusmaa, ...  Loe edasi »