Robi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Mustvee Vallavalitsus teatab Mustvee vallas Omedu külas asuva Robi kinnistu (registriosa nr 2419935, katastritunnus 65701:002:0489, sihtotstarve maatulundusmaa) detailplaneeringu kehtestamisest. Robi kinnistu detailplaneering kehtestati Mustvee Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr 59.    

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Robi katastriüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ca 6132 m². Robi kinnistu detailplaneering on kehtivat Kasepää valla üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringuga vähendatakse Peipsi järve kalda ehituskeeluvööndit Robi maaüksusel 100 meetrilt 50 meetrile, et võimaldada Robi maaüksusele hoonete rajamist.         

Lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta olemasolevatele kinnistutele üksikelamu ja abihoonete sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Planeeringuga kavandatavate ehitiste püstitamine ümbritsevat maastiku ning väljakujunenud asustusstruktuuri märkimisväärselt ei muuda. Planeeringu elluviimisel paraneb planeeritava maa-ala ja selle ümbruse välisilme. Samuti ei kahjusta planeeringuga kavandatav tegevus kultuuripärandit, inimese tervist ning heaolu ega vara.
Detailplaneering

Kehtestamisotsus